بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامة درسی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است که با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری این پژوهش شامل 1491 نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. از بین آن‌ها به‌صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای با قسمت‌های مختلف برای اندازه‌گیری سازه‌های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه براساس نظر جمعی از استادان رشتة ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد. برای تعیین پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 81/0 نشان داد ابزار پایایی مناسبی دارد. روش آماری مورد استفاده تحلیل همبستگی کانونی و نرم‌افزار مورد استفاده SPSS نسخة 17 بود. نتیجة کلی کاربرد تحلیل همبستگی کانونی نشان داد وضعیت مؤلفه‌های مختلف مورد بررسی قابلیت اشتغال در برنامة درسی دانشجویان به‌گونه‌ای است که تنها سبب رشد مهارت‌های آکادمیک در آن‌ها شد و مهارت‌های توسعة کسب‌وکار و مهارت‌های توسعة فردی در این زمینه روند نزولی را در وضعیت جاری نشان می‌دهند. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت قابلیت اشتغال دانشجویان ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Cox, S. and King, D. (2006), “Skill sets: an approach to embed employability in course design”, Education and Training, Vol. 48 No. 4, pp. 262-74.
Clarke, M. 2007. Understanding and managing employability in changing career contexts. Journal of European Industrial Training. Vol. 32 No. 4, 2008. pp. 258-284. www.emeraldinsight.com/reprints
Dacre Pool, l. Sewell, P (2007), The key to employability: developing a practical model of graduate employability. Retrieved from: www.emeraldinsight.com/0040-0912.htm. Vol. 49 No. 4, 2007. pp. 277-289. At 16 April 2009.
Hooman, H. (2006). Multivariate Statistical methods in behavioral Science. Second rd release. PEIK of Culture publication. Tehran. (In Farsi). 
Hesketh, A.J. (2000), Recruiting an elite? Employers’ perceptions of graduate education and training. Journal of Education and Work 13 (3), pp 245-271.
Kagaari, J. R.K. (2007), Evaluation of the effects of vocational choice and practical training on students’ employability. Department of Psychology, Kyambogo University, Kampala, Uganda. Journal of European Industrial Training. Vol. 31 No. 6, 2007.pp. 449-47. Retrieved from: www.emeraldinsight.com/0309-0590.htm
Liaghatdar, M. J., Arabi, A. A. F., Abedi, M. R., and Vasefian, F. (2009). A Survey Of Students Attitude Curricula in respect of Entrepreneurship Behavior. Journal of Entrepreneurship Development. Vol.2 – No.5. 2008-2266.
Rothwell.A. Herbert.I. Rothwell.F.(2007), Self-perceived employability: Construction and initial validation of a scale for university students. Science   direct. Journal of Vocational Behavior 73 (2008) 1–12. Retrieved from: www.sciencedirect.com
Shafeghat, A & Veysi, R (2002).Graduated Employment challenges roots in Iranian Higher education system. 3rd conference on employment and Higher education system. Permanent officiary of  employment and Higher education system conference.not published. (in Farsi). 
Scottish Higher Education Funding Council (2003) Higher Education: Higher Ambitions? Graduate Employability in Scotland.
Stephens, D.,&  Hamblin, Y.(2006). Employability skills: are UK LIM departments meeting employment needs? The results of a survey of employment agencies identifies gaps in UK LIM curricula in the UK. Emerald Group Publishing Limited.Vol. 107 No. 1224/1225.
Tome,E. 2007. Employability, skills and training in Portugal (1988-2000): evidence from official data. Journal of European Industrial Training. Vol. 31 No. 5, 2007. pp. 336-357. www.emeraldinsight.com/reprints
Yorke, M. Knight, P. (2004). Embedding employability into the curricula. Retrieved 25 Feb 2009, http :// www. qualityresearchinternational. com/ ese/ relatedpubs/.