عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و مردان پنبه کار استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

3 دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

مصرف نهاده‌های شیمیایی و افزایش بحران‌های زیست‌محیطی، توجه به کشاورزی پایدار را بیش از پیش ضروری کرد. دانش کشاورزان در زمینة کشاورزی پایدار نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای زیست‌محیطی آن‌ها دارد. این پژوهش بر آن است که عوامل تأثیرگذار بر دانش زنان و مردان پنبه‌کار را شناسایی کند. این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی در بین 179 خانوار پنبه‌کار )357 نفر: 179مرد و 178 زن) در استان اصفهان و با به‌کارگیری پرسشنامه انجام گرفت. نتایج آزمون همبستگی نشان داد سن و‌ سابقة کار کشاورزی با دانش پایداری زنان پنبه‌کار رابطة منفی و معنی‌داری دارند. همچنین، دو متغیر دسترسی به اطلاعات و عواطف محیطی وارد معادله‌های رگرسیون شدند و نقش مهمی در تبیین دانش مردان و زنان پنبه‌کار دارند. زنان و مردان پنبه‌کاری که کشاورزی را به‌عنوان شغل اصلی خود می‌دانند از دانش بالاتری در زمینة کشاورزی پایدار برخوردار بودند. همچنین، متغیرهای آگاهی از پیامدهای زیست‌محیطی، هنجارهای اخلاقی دربارة انجام‌دادن فعالیت‌های پایداری و مسئولیت‌پذیری رفتارهای پایداری بر تغییرات متغیر دانش پایداری مردان پنبه‌کار تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


Bamberg, S. (2003). How does environmental concern influence specific environmentally related behaviors? A new answer to an old question. Journal of Environmental Psychology, 23 (2): 21-32.
Bos, M. G., Bosch, H. V. D., Diemont, H., Keulen, H. V., Lahr, J., Meijerink, G., & Verhagen,A.( 2007). Quantifying the sustainability of agriculture. Journal of Irrigation and Drainage Systems, 21(1): 1-15.
Buttel, F., & Taylor, P.( 1999). Environmental sociology and global environmental change: A critical assessment. Routledge, London.
Caiazza ,A., & Barrett, A.( 2003). Engaging women in environmental activism: Recommendations for rachel’s network. Institute for Women’s Policy Research. IWPR Publication, Washington, Dc.
Chikwendu, D. O., &Arokoyo, J, O.( 1997). Women and sustainable agricultural development in Nigeria. Journal of Sustainable Agriculture, 11 (1): 53-69.
Clark, F., Kotchen, J., & Moore,  R.( 2003). Internal and external influences on pro-environmental behavior:Participation in a green electricity program. Journal of Environmental Psychology 23 (2003): 237–246
Dietz, T., Fitzgerald, A., &Shwom , R. (2005).  Environmental values. Annual Review of Environment and Resources, 30 (3): 335-372.
Ferrigno, S., Ratter, S. G., Ton, P., Vodouhe, D. S., Williamson, S., & Wilson, J.(2005). Organic Cotton: A New Development Path For African Smallholders? National Sustainable Agriculture Information Service (NCAT).
Ferrigno, S., Ratter,S. G., Ton,  P., Vodouhe, D. S., Williamson, S., & Wilson, J.( 2006). Organic cotton can help small farmers in Africa. Aspects of Applied Biology, 79 (5), 57-62.
Garling, T., Fujii, S., Garling, A ., &Jakobsson, C.( 2001). Moderating effects of social value orientation on determinants of proenvironmental behavior intention. Journal of Environmental Psychology, 23 (1): 1-9.
Hines, J. M., Hungerford, H. R., &Tomera , A. N.( 1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 18 (2): 1-8.
Kalantari, K., Fami, H., Asadi, A., &Movahed-Mohammadi, H.( 2007). Investigating factors affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran City- Iran. Journal of Environmental Sciences, 3 (2): 67-74.
Kooistra, K., Termorshuizen, A., & Pybun, R.( 2006). The sustainability of cotton. Consequences for man and environment. Department of Government and DGN, Cornell University.
MahvadiDamghani, A., Koocheki , A. R., RezvaniMoghaddam, P., &NassiriMohallati, M.( 2007). Evaluation of agro biodiversity and its effects on the sustainability of a wheat – cotton cropping system in Khorassan. Journal of Environmental Sciences, 4 (3): 61-68.
Maleksaeidi, H., Rezaei-Moghaddam, K., &Ajili, A. (2010). Analysis of the Knowledge of Fars Province Agricaltural Experts in Organic Farming. Agricultural Extension and Education, (6)2: 49-62.
Rezaei-Moghaddam, K., &Karami, E. (1998). Poverty and Sustainable Agriculture: Qualitative Analysis. Rural and Development, 3:1-29.
Rezaei-Moghaddam, K., Karami, E., & Gibson, J.( 2005). Conceptualizing sustainable agriculture: Iran as an illustrative case. Journal of Sustainable Agriculture, 27(3), 25-56.
Rezaei-Moghaddam, K., &Karami, E. (2006). Agricultural Extension, Poverty and Sustainable Agriculture: Path Analysis Application, Agricultural Extension and Education, (2)1: 55-72.
Ribes,A. C .D., & Sumner, D.( 2007). Role of Farm Programs in Environmental Sustainability of Agriculture. Briefing Paper Prepared for the AAAS Meetings, San Francisco.
Scheaffer, R.L., Mendenhall, W., &Ott, L.( 1996) . Elementary survey sampling. sixthEdition.DuxburyPress,USA.
Torbett, J. C., Roberts ,R. K., Larson, J.A., & English, B. C.( 2008). Perceived improvements in nitrogen fertilizer efficiency from cotton precision farming. Journal of computers and electronics in agriculture, 3 (1): 28-34.
Vogel, S.( 1994). Environmental attitude and behaviour in the agriculture sector as empirically determined by use of an attitude model. Institut fur Wirtschaft, politik und Recht, Universitat Bod – Bodenkultur Wien.