بررسی تقاضای لبنیات در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

مصرف محصولات لبنی از دیدگاه بهداشت و سلامت و از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. تجزیه و تحلیل رفتار مصرفی مصرف­کنندگان می­تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست­های اصولی و درست در این زمینه کند؛ بنابراین در این مطالعه تقاضا برای شیر، ماست و پنیر با استفاده از داده­های سری زمانی مربوط به سال­های 1363- 1388 در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده­آل برآورد شد. نتایج این مطالعه بیانگر منفی‌بودن تمام کشش­های خودقیمتی است و نشان می‌دهد شیر و پنیر در مقابل تغییرات قیمت کشش‌ناپذیراند؛ اما تقاضای ماست در مقابل تغییرات قیمت بسیار حساس است. تمام کشش­های درآمدی مثبت است و محاسبة کشش آلن بیانگر وجود رابطة جانشینی بین شیر و ماست و ماست و پنیر و رابطة مکملی بین شیر و پنیر است.

کلیدواژه‌ها


Abdulai, A and Aubert, D. (2004), A cross-section analysis of household demand for food and nutrients in Tanzania, Agricutural economics, (31), 67-79.
Astlon, M. J and Chlfant, A. J and Piggott, N. E. (2001), Incorporating demand shift in  the almost ideal demand system, Economics letters, (70), 73-78.
Buse, A. 1994. Evaluating the liberalized almost ideal demand system, American J. of Agricultural Economics, (76), 781-793.
Denton, F., T. and Mountain, D., C. (2011), Exploring the effects of aggregation error in the estimation of consumer demand elasticities, Economic Modeling, (28), 1747- 1755.
Garashiabhari, J. & Sadrolashrafi, M. (2005). Estimation of meat demand in Iran, using almost ideal demand system, a scientific journal of Agricultural Sciences. (3).
Gharebaghian, M. & Pazhoian, J. (2002). Microeconomic theory, mathematical approach, James wrote. CE. And Richard A. Henderson. Quant, Institute for Cultural Services expressive.
Ghorbani, M. Shokri, A. & Matlabi, M. (2008). Error correction almost ideal demand system to estimate the AIDS model for meat in Iran, Journal of Agricultural Economics and Development, (69).
Kara giannis, G. and Katranidis, S. and Velentzas, K. (2000). An Error Correction Almost Ideal System for Meat in Greece. Agricultural Economics, (22), 29-35.
Kermani, M. (2009). Hollow bones, Prevention and Treatment. Yase Zahra Publications.
Li, G and Song, H and Witt, S. F. (2006). Time Varying Parameter and fixed parameter linear AIDS: An application to tourism demand forecasting, International Journal of Forecasting, 22, 57-71.
Lyard, & Walters A., (1998). Microeconomic theory, translated by A. Shakeri, Reed Publishing, Tehran
Mojaverhosseini, F. (2007). Estimated price and income elasticity for edible and non edible using almost ideal demand system, Journal of Agricultural Economics and Development, (57).
Morrison, A., K. Balcombe, A. Bailey, S. Klonaris and G. Rapsomaniki (2003), Expenditure on different categories of meat in Greece: The influence of changing tests, Agricultural Economics, (28), 139-150.
Nicol, C. J. (2003), Elasticities of demand for gasoline in Canada and the United States, Energy economics, (25), 201- 214
Samadi. A. (2007). Analysis of meat demand in urban areas of Iran with almost ideal demand system model, Journal of Agricultural Economics and Development, (57).
Samadi, A. (2004). Critical evaluation of almost ideal demand system used in the analysis of consumer behavior of AIDS: a case study of urban and rural households Kohgiloyeh, Quarterly Iranian Economic Research, (20), 157-187.
 
Sheikhzeinodin, A. & Torkamani, J. (2007). Total factor productivity of barley produced in Fars province, Iran Sixth Conference of Agricultural Economics
Tambi, N. E. (2001), "Analysis of household attitudes toward the purchase of livestock products and fish in Cameroon, Agricultural Economics, (26), 135- 147.