بررسی نگرش کارشناسان شرکت‌های خدمات فنی- مشاوره‌ای دربارۀ عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

3 دکتری توسعة کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف مطالعة حاضر، بررسی نگرش کارشناسان شرکت­های خدمات فنی- مشاوره­ای دربارة عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بود. جامعة مورد مطالعه 127 نفر از کارشناسان شهرستان سنقر بودند که 45 نفر از آنان، با توجه به سابقة کار و رشتة تحصیلی به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش با استفاده از روش کیو انجام پذیرفت. روش کیو ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است و رویکردی است که در آن ذهنیت­های مختلف افراد دربارة موضوعی شناسایی می­شود. ابزار جمع‌آوری داده­ها 25 کارت بود که گویه‌های مندرج در هریک با استفاده از تکنیک گروه‌های متمرکز استخراج شد. پس از تأیید روایی صوری گویه­ها توسط کارشناسانی که جزء نمونة تحقیق نبودند، کارت‌ها برای مرتب‌سازی در اختیار نمونة مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج تحلیل عاملی کیو، نگرش کارشناسان دربارة عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب چهار الگوی ذهنی شامل نگاه آرمان‌گرایانه، منتقدانه، ساختارگرایانه و محافظه­کارانه دسته‌بندی شد. نتایج این مطالعه می­تواند دستاوردهایی برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه به‌دنبال داشته باشد. این سازمان می­تواند در جذب و ماندگاری اعضا، نگرش ­آن­ها را مد نظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


Abzari, M., Safarnia, H., & Abasi, A. (2008). The Impact of Person-Organization Fit on Organizational Attitudes of University Faculties. Journal of Agricultural Science and Technology. 10 (3). (In Farsi).
 Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50(2).
Alibaygi, A.M., & Barani, SH. (2012). Analysis of Generic Competencies Required for University Graduates: Perceptions of Agricultural Engineers and Mangers (Kermanshah Province). Iranian journal of agricultural economics and development research, 43(2), No. 1. (In Farsi).
Alipour, M., & Dehghani, K. (2013). Agricultural student´s attitude towards entrepreneurial activity in form of agricultural cooperatives. Iran agricultural extension and education journal. Vol. 8(2). (In Farsi).
Alvani, M., & Memarzade, GH. R. (1995). Organizational Behaviour. Tehran: Morvarid Publication. (In Farsi).
Araghi, M. (1994). The Survey of Job Satisfaction and Organizational Behaviour among Ahvaz  Steel Workers. Ms. C Thesis of Esfehan University. (In Farsi).
Ashkar, S. (2003). The survey of Factors Affecting Job Satisfaction among Fisher´s Extension Experts. Ms. C Thesis of Tehran University. (In Farsi).
Burton, S. E. (2013). Status of agricultural extension and rural advisory services worldwide. 21th European Seminar on Extension Education/ Extension Education Worldwide, Antalya.
Donner, J. (2001). Using Q-sort in Participatory Processes: An Introduction to Methodology, Social Development Paper, 36(4).
Goldman, I., & Emke. I. (1991). Communication and Canadian identity: A Q- methodological study. Canadian journal of communication, 16(1).
Hall, C. (2008). Identifying Farmer Attitudes towards Genetically Modified Crops in Scotland. Geoforum, 39. Available at www. Science direct.com.
Hassanpour, M.R., & Sadighi, H. (2011). An Assessment of Job Satisfaction Rate Among the Experts Engaged at the Agricultural Engineering And Technical Consultation Services Companies, In Kermanshah City. Iranian journal of agricultural economics and development research, 42(2), No. 3. (In Farsi).
Kerlinger, N. F. (1973). Foundations of behavioral research. Published in the United states of America.
Khoshkhabar, A. (1994). Tabriz School Administrator´s Attitude towards their Own Job. Ms. C Thesis of Alame Tabatabiee University. (In Farsi).
Khoshgoyanfard, A. R. (2007). Q Methodology. Tehran: Islamic Republic of Iran Broadcasting, Research Center. (In Farsi).
Kolman, L., & Rymesova, p. (2007). Attitudes to Work and Organization as a Part of a Competency Model. AGRIC. ECON. CZECH, 53.
Lajevardi, A. (2010). The Role of Think Tank Centres Authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in Public Policies: A Research Based on Q Methodology. Qurterly Journal of Research and Planning in Higher Education. No. 55. (In Farsi).
Lunenburg, F. C. (2011). Expectancy theory of motivation: Motivating by altering expectations. International Journal of Management Business ans Administration, Vol. 15(1).
Mahdian Broujeni, M., & Ahmadvand. M. (2012). Determinants of agricultural engineering and technical consulting services firms (AETCSFs) activities in Broujen county. Iran agricultural extension and education journal, Vol. 8, No. 1. (In Farsi).
McKeown, B. F., & Thomas, D. (1998). Q Methodology, Sage Publication, Inc.
Militello, M., & Benham, K. P. (2010). Sorting Out Collective Leadership: How Q-Methodology Can be Used to Evaluate Leadership Development. The Leadership Quarterly. 21.  
Mohsenin, M. (1998).  Employment Problems and Obstacles of Agricultural Graduates. Journal of Agricultural Economics. No. 23. (In Farsi).
Mohseni, M. (1996). Survey of Awareness, Attitude and Social- Cultural Behaviours in Iran. Tehran: Islamic Culture and Guidance Basic Research Center. (In Farsi).
Moradian, F. (2011). Q Methodology. Social Science Monthly Review: Iranian Book Review and Information Journal. No. 37. (In Farsi).
Pourezzat, A. A., & Heydari, E. (2011). Identification and classification of knowledge of challenges and barriers using the Q. Journal of Science and Technology Policy. No. 1, Fall 1390. (In Farsi).
Previte, J., Pini, B., & Haslam- McKenzie, F. (2007). Q methodology and rural research. UK Sociologia ruralis, Vol. 47, No. 2.
Rafipour, F. (1993). Villager´s Attitudes towards Jahad Sazandegi. Tehran: Rural Issues Research Center, Jahad Sazandegi. (In Farsi).
Rahimi, M.K., Zarafshani, K., Noori, M., Abbasizadeh Ganavati, S., & Rostami, F. (2012). Operation Analysis of Engineering Councils of Agriculture in Kermanshah and Zanjan Provinces. Journal of rural research, No. 4. (In Farsi).
  Riggs, k., & Beus, k. (1993). Job satisfaction in extension. Journal of extension, Vol. 31, No. 2, Summer 1993.
Saroghi, A. (1996). The Relationship between Organizational Commitment and Turnover Tendency. Journal of Public Administration. No. 35. (In Farsi).
Shahavali, M., Nooripoor, M. (2007). Factors Affecting Agricultural Students Attitude: Practical Guidance for Agriculture Major Applicants. Iranian Agricultural Extension and Education Journal. Vol 3. No 1. (In Farsi).
Steron, H. (1998). Organizational Commitment. Journal of Management in Education. Vol. 5. No. 17.
Van Exel, J., & De Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview, Available at www.  Jobvanexel. nl.
Watts, S., & Stenner, P. (2005). Doing Q- methodology: theory, method and interpretation. Qualitative research in psychology, 2(1).