دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-189