تحلیل چالش‌ها و سازو‌کارهای بهبود طرح مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان: مقایسة دیدگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران و استادیار دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

5 استادیار دانشکده کارآفرینی

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل چالش‌ها و سازوکارهای بهبود طرح مهندسان ناظر گندم است که به صورت پیمایشی به واکاوی دیدگاه گروه هدف پرداخته‌است. جامعة آماری آن شامل 163 نفر از مهندسان ناظر و 87 نفر از کارشناسان مسئول طرح مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 95 و 55 نفر به ‌ترتیب برای مهندسان ناظر و کارشناسان مسئول تعیین شد. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین دیدگاه مهندسان ناظر و کارشناسان مسئول در برخی از زمینه‌های مشکلات طرح مهندسان ناظر وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل مشکلات از نظر مهندسان ناظر بر مشکلات در 5 دسته و از نظر کارشناسان مسئول در 4 دسته قرار گرفت. در پایان، با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها