تحلیل عوامل پیش برندi به‌کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعة روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد و توسعة دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

این تحقیق با هدف اصلی تحلیل عوامل پیش­برندة به‌کارگیری انرژی­های تجدیدپذیر در نظام‌های بهره­برداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفته است. پارادایم تحقیق کمّی و به لحاظ شیوة گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری این تحقیق شامل تمام کشاورزان فعال در واحدهای بهره­برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه­پناه است (2470N=) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب (دهستان­ها به عنوان طبقات) انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شد. روایی پرسش‌نامه با نظر پانلی از هیئت علمی دانشگاه­های تهران و زنجان و نیز برخی کارشناسان و مطّلعان کلیدی در حوزة انرژی‌های تجدیدپذیر تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که بر اساس مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس‌های اصلی پرسش‌نامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 94/44 درصد از واریانس عوامل پیش‌برندة به‌کارگیری انرژی­های تجدیدپذیر در نظام­های بهره­برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل دانشی- اطلاعاتی، ویژگی‌های روان‌شناختی، بهبود و تنوع­بخشی تولیدات کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت و توسعة دامداری تبیین می‌سازند.

کلیدواژه‌ها