راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌های تولید از دیدگاه کارشناسان ملی و استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

با وجود تلاش‌های گوناگون در راستای توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌ها در ایران توافق چندانی در زمینۀ مفهوم و راهکارهای این امر مشاهده نمی‌‌‌‌شود؛ بنابراین هدف از این تحقیق توصیفی دستیابی به راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌های تولید از دیدگاه کارشناسان ملی و استانی است. درتحقیق حاضر، از روش «پیمایش» و از تکنیک «دلفی» استفاده شده‌است. جامعة آماری مورد مطالعه کارشناسان درگیر در طرح‌‌‌‌های توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌های تولید در سطح کشور هستند (44=N) و برای انتخاب افراد مورد مطالعه از روش نمونه‌‌‌‌گیری گلوله‌برفی استفاده شده‌است. برای جمع‌‌‌‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ در دو مرحله استفاده شد و روایی و پایایی ابزار تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. در مرحلة اول تکنیک دلفی، کارشناسان به هفده مورد از راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌های تولید اشاره کردند که با توجه به نتایج مرحلة دوم مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی عبارت بودند از: 1. ایجاد جلسات توجیهی به منظور شفاف‌‌‌‌سازی در مورد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌‌‌‌های تعاونی تولید قبل از عضویت اعضا در آن؛ 2. ارائة جلسات آموزشی در مورد اصول، الگو و روش‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای مدیران و مسئولان تعاونی‌‌‌‌های تولید؛ 3. ارائة تشویق و پاداش به ارکان تعاونی‌‌‌‌ تولید به منظور ایجاد انگیزه برای مشارکت فعال. همچنین نتایج نشان داد که توانمندسازی عبارت است از: فرایند ارتقای ظرفیت‌های فردی، گروهی و سازمانی تمام افراد و مؤسسات دخیل در فعالیت‌های تعاونی‌‌‌‌های تولید و نیز ایجاد شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی با هدف نهایی افزایش بهره‌وری شرکت‌‌‌‌های تعاونی تولید. 

کلیدواژه‌ها