راهکارهای بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف کلی این تحقیق تعیین بهترین راهکار­های بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه است. جامعة آماری پژوهش دربرگیرندة کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه (شامل 72 نفر) است که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته­ها نشان می­دهد از بین راهکار­های پیشنهادی به منظور بهبود اجرای طرح ترویجی تسریع انتقال یافته­ها خرید تضمینی محصولات تحت پوشش طرح از کشاورزان (با میانگین 15/4)، تعیین قیمت محصول بر اساس کیفیت (با میانگین 04/4) و سازگاری محتوای برنامه با زمان اجرای آن (با میانگین 04/4) به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، وسعت‌بخشیدن به زمین­های زراعی و واحدهای تحت پوشش شرکت­های تعاونی فعال در طرح مورد نظر (با میانگین 15/3) و اجرای طرح­های ویژه به منظور تحت پوشش قراردادن فعالیت­های زنان روستایی و عشایری (با میانگین 22/3) کمترین اهمیت را داشته­اند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان داد که مهم­ترین راهکار­های بهبود اجرای طرح به ترتیب راهکار­های اقتصادی (میزان واریانس 21/16 درصد) و راهکار­های مدیریتی (میزان واریانس 34/15 درصد) هستند.  

کلیدواژه‌ها