واکاوی علّی مدل پایداری نظام¬های زراعی گندم آبی و دیم در بین کشاورزان استان کرمانشاه"کاربرد مدل معادلات ساختاری"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس¬ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه، در کشور ما، کشاورزان با چالش­های متعددی از جمله کارایی اقتصادی، تولید مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد و ملاحظات زیست‌‌محیطی روبه­رو هستند. این چالش­ها نگرانی­هایی را دربارة آثار جانبی برخی از فعالیت­های کشاورزی بر محیط زیست به وجود آورده‌است، بنابراین لازم است با نگاهی عمیق به این مسئله پرداخته شود. در همین راستا، هدف کلی پژوهش حاضر واکاوی علّی مدل پایداری نظام­های زراعی در بین کشاورزان گندم­کار استان کرمانشاه است که با بهره­گیری از فن پیمایش و روش نمونه­گیری طبقه­ای چند‌مرحله­ای 300 نفر از کشاورزان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه بود و به منظور تحلیل نتایج از نرم­افزارهای SPSS و AMOS بهره گرفته‌شد. یافته­ها نشان داد بهره­مندی از برنامه­های آموزشی- ترویجی، میزان رضایت شغلی و دانش پایداری در گروه کشاورزان آبی­کار و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و متوسط عملکرد در واحد سطح در گروه کشاورزان دیم­کار تأثیرات مستقیم، مثبت و معناداری بر ابعاد سه‌گانة­ پایداری دارند. 

کلیدواژه‌ها