چالش‌ها و سازوکارهای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة جنگلداری از طریق سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس جنگلداری

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی چالش‌های اشتغال دانش‌آموختگان رشتة جنگلداری و سازوکارهای به‌کارگماری آن‌ها از طریق سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است. با توجه به سیاست‌های کلان جهانی و متعاقب آن ایران در راستای خصوصی‌سازی، واگذاری و تمرکززدایی دولت از یک سو و رشد روزافزون دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و معضل بیکاری آن‌ها از سوی دیگر، لازم است که از این سازمان در این راستا بهره گرفته‌شود. پارادایم غالب پژوهش کیفی است. اطلاعات این پژوهش از طریق تکنیک مصاحبة نیمه‌ساختمند به دست آمده و جامعة آماری آن شامل کارشناسان، مسئولان و اعضای نظام‌مهندسی و اعضای هیئت علمی دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان بوده‌‌است. به منظور نمونه‌گیری، از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی بهره گرفته‌شد و از طریق چندجانبه‌نگری جامعه‌های متفاوت صحت و درستی داده‌ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که این سازمان در راستای انجام وظیفة خود با مسائلی چون چندمسئولیتی‌بودن متصدیان نظام‌مهندسی، نبود همکاری بین بخش‌ها، پایین‌بودن توان مالی دانش‌آموختگان، انتظار بیش‌ از حد دانش‌آموختگان از نظام‌مهندسی و مواردی از این قبیل مواجه است. در زمینة اشتغال دانش‌آموختگان می‌توان پیشنهادهایی چون توسعة آموزش‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی کارآفرینی برای دانش‌آموختگان و متقاضیان، ایجاد کمیتة همکاری بین سازمان و دانشگاه‌ها، بازنگری در واحدهای آموزشی به منظور کاربردی‌کردن دانش، اهتمام دولت در زمینة اعمال درست سیاست خصوصی‌سازی، جلوگیری از سیاست‌زدگی در انتخابات و مدیریت نظام‌مهندسی، حمایت همه‌جانبة دولت از نظام‌مهندسی، بهره‌گیری از توان مالی و تجربة نهادهای بین‌المللی و اهداگر، به‌کارگیری دانش‌آموختگان در عرصة فعالیت‌های آموزشی- ترویجی- پژوهشی، تعامل با مسئولان استانی در راستای پایداری و ماندگاری نقش‌آفرینی سازمان، همکاری و ارتباط بین سازمان‌های استا‌ن‌های مختلف و ستاد با هدف تبادل تجربه‌ها و توجه به نیاز بازار کار و نیز موارد دیگر را ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها