طراحی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی این تحقیق طراحی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینة توسعة پایدار کشاورزی است. در حقیقت، هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه­ها و متغیرهای مدل کارآفرینی سازمانی ترویج در زمینة توسعة پایدار کشاورزی و تبیین رابطة بین این متغیرها در قالب یک مدل است. جامعة آماری این پژوهش شامل 2882 نفر از کارشناسان و مروجان ترویج کشاورزی کل کشور است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای با انتساب متناسب و با روش فرمول کوکران به تعداد 315 نفر نمونه­گیری شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه بود. روایی صوری پرسش‌نامه با کسب نظر‌های متخصصان و استادان ترویج کشاورزی و کارآفرینی دانشگاه تهران بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. به‌منظور محاسبة پایایی پرسش‌نامه تعداد 30 پرسش‌نامه از سوی کارشناسان ترویج استان تهران تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای بخش­های مختلف پرسش‌نامه بالاتر از 80/0 بود و این امر نشان می­دهد بخش­های مختلف پرسش‌نامه از پایایی مناسبی برخوردار است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و SPLS تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج نشان می­دهد که کارآفرینی سازمانی ترویج بر نتایج سازمانی ترویج در زمینة توسعة پایدار کشاورزی اثر‌گذار است؛ همچنین نتایج نشان می­دهد که پیش­نیازها، تدوین برنامة کارآفرینی سازمان و چشم­انداز ترویج در زمینة توسعة پایدار کشاورزی بر پدیدة کارآفرینی سازمانی ترویج در زمینة توسعة پایدار کشاورزی تأثیر مثبت و معنی­داری می‌گذارند؛ علاوه بر این، تدوین برنامة کارآفرینی در سازمان و چشم­انداز ترویج در زمینة توسعة پایدار کشاورزی بر نتایج ترویج در زمینة توسعة پایدار کشاورزی هم تأثیر مستقیم دارد و هم از طریق اثرگذاری بر کارآفرینی سازمانی به‌طور غیر مستقیم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها