ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه علوم‌تحقیقات تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطة بین دریافت حمایت سازمانی و خصلت هوش هیجانی با رفتار کارآفرینانة کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نوع مطالعة پیمایشی است. جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل 110 نفر از کارشناسان فنی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 62 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه­ای بود که روایی آن با کسب نظرهای استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس و تعدادی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به دست آمد؛ همچنین آزمون پیشاهنگ برای به‌دست‌آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام و ضرایب آلفای کرونباخ برای قسمت­های مختلف پرسش‌نامه بین 73/0 و 87/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها ارتباط مثبت و معنی­داری را بین رفتار کارآفرینی کارکنان با متغیرهای دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی نشان داد. رابطة مثبت بین دو متغیر دریافت حمایت سازمانی و رفتار کارآفرینانة کارکنان با استفاده از متغیر سابقة شغلی تعدیل شد؛ به عبارت دیگر، این رابطه در مورد کارکنان دارای سابقة شغلی کمتر از 15 سال در قیاس با کارکنان دارای سابقة شغلی بیشتر از 15 سال قوی­تر است. نتایج حاصل از رگرسیون چند‌متغیرة گام‌به‌گام نشان داد که متغیرهای دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی، به عنوان مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار، در مجموع 9/15 درصد از تغییرات متغیر رفتار کارآفرینی کارکنان را تبیین کردند. 

کلیدواژه‌ها