دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 533-707 
1. اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران

صفحه 533-544

10.22059/ijaedr.2013.50957

سیدصفدر حسینی؛ محمدرضا پاکروان؛ میلاد اتقایی