دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 533-707