دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 533-707 
1. اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران

صفحه 533-544

سیدصفدر حسینی؛ محمدرضا پاکروان؛ میلاد اتقایی


13. آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

صفحه 679-692

رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی