تحلیل سلسله‌مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق، از فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی برای اولویت‌بندی گزیدارها و معیارهای تلفیق آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی بهره گرفته شده‌است. بدین منظور در ابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهای شناسایی‌شده یک درخت تصمیم‌گیری سه‌سطحی ترسیم شد. داده‌های مورد نیازاز طریق تکمیل 27 پرسش‌نامه از سوی نمونه‌ای برگزیده از اعضای هیئت علمی با تجربه در خصوص کارآفرینی و آموزش عالی کشاورزی بر مبنای مقایسه‌های زوجی گردآوری و از نرم‌افزار Expert Choice برای تحلیل داده‌های گردآوری‌شده استفاده شد. گزیدارهای شناسایی‌شده بر حسب میانگین وزنی احراز‌شده به ترتیب زیر اولویت‌بندی شدند: 1. ارائة خدمات آموزشی و مشاوره‌ای فوق‌ برنامه در زمینة کارآفرینی و کسب‌وکار برای دانشجویان2. راه‌اندازی رشتة کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی 3. تشکیل گروه آموزشی بین ‌رشته‌ای کارآفرینی و کسب‌وکارهای کشاورزی در دانشکدة کشاورزی 4. ارائة درس کارآفرینی و توسعة کسب‌وکار با ارزش حداقل سه واحد به‌صورت الزامی برای همة رشته‌ها 5. ارائة درس مبانی کارآفرینی به ارزش 1 یا 2 واحد به‌صورت الزامی برای برخی رشته‌ها و اختیاری برای برخی رشته‌های دیگر. میانگین وزنی این گزیدارها به ترتیب زیر به‌دست آمده‌است: 274/0، 204/0، 196/0، 182/0 و 145/0 . سرانجام، با تشریح پنج گزیدار شناسایی‌شده برای تلفیق آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی سازوکارهایی برای گسترش آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی ارائه شده‌است.
 

کلیدواژه‌ها