بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش عالی کشاورزی انجام گرفته‌است. جامعة آماری این تحقیق 1650 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران بودند که از این تعداد 328 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعیین شدند. ابزار اصلی جمع‏آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. روایی پرسش‌نامه از سوی پانل متخصصان حیطة علوم فناوری اطلاعات و ترویج و آموزش کشاورزی بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی بخش‏های مختلف ضریب آلفای کرونباخ به کار گرفته شد که میزان آن برای استفاده از ICT 72/0، مهارت ICT 84/0 و برای بخش نگرش 76/0 برآورد شد. برای تحلیل داده‏ها از نرم‌افزار SPSS17 استفاده شد. نتایج نشان داد که 5/87 درصد دانشجویان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش عالی کشاورزی نگرش مثبت داشتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر وابستة تحقیق و متغیرهای سن، میزان استفادة دانشجویان از ICT، میزان مهارت ICT دانشجویان، متوسط ساعات استفاده از رایانه و متوسط ساعات استفاده از اینترنت در سطح 01/0 و با متغیرهای فعالیت‏های پژوهشی و معدل در سطح 05/0 رابطة مثبت و معنی‏داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیرة خطی نیز نشان داد که متغیرهای میزان استفادة دانشجویان از ICT، میزان مهارت ICT دانشجویان، متوسط ساعات استفاده از رایانه و سن توانایی تبیین 9/53 درصد از واریانس متغیر وابسته را دارند.

کلیدواژه‌ها