محاسبه قیمت سایه‌ای آلاینده‌های زیست‌محیطی پرواربندی‌های گوساله در شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

پرورش گاو یکی از فعالیت‌های مهم بخش کشاورزی در استان فارس است. با وجود این، دفع فسفر و نیتروژن در گاوداری‌ها می­تواند به آلودگی محیط و افزایش هزینة تولید منجر شود. در این مطالعه، به‌منظور تعیین قیمت سایه­ای آلاینده­های زیست محیطی، 60 پرواربندی گوساله در شیراز در تابستان 1388 با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند؛ سپس از تابع فاصله­ای ستاده طی یک روش دو‌مرحله­ای استفاده شد. در مرحلة اول، مدل برنامه‌ریزی خطی به‌منظور یافتن مقادیر تابع فاصله به کار گرفته شد و در مرحلة بعد، پارامترها با استفاده از تخمین‌سنجی برآورد شدند. نتایج بیانگر مثبت‌بودن قیمت سایه­ای آلاینده­ها بود. قیمت سایه­ای مثبت آلاینده به این معناست که میزان درآمد و کارایی تولید با کاهش ستادة آلاینده افزایش می­یابد؛ به عبارت دیگر، امکان بهبود مصرف مواد غذایی و دفع کمتر این مواد به محیط با تنظیم جیرة مناسب ممکن است. 

کلیدواژه‌ها