بررسی تقارن شوک‌های ارزی در ایران و تاثیر آن بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزیف دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از فیلتر هودریک- پرسکات به بررسی تقارن شوک‌های ارزی و اثرآن بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که در بلند مدت با افزایش شوک‌های مثبت (منفی) نرخ ارز واقعی، صادرات محصولات بخش کشاورزی افزایش (کاهش) یافته و شوک‌های مثبت (منفی) نرخ ارز واقعی در بلندمدت تاثیر منفی (مثبت) بر واردات محصولات کشاورزی دارد. در تاثیر شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر صادرات تقارن و در تاثیر شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر واردات عدم تقارن وجود دارد. سیاست‌های تقلیل ارزش پول، موجب بهبود در رقابت پذیری بین المللی کشور می‌شودکه با هدف نهایی بهبود وضعیت خارجی اقتصاد همراه است اما قابل ذکر است که موفقیت در این هدف بستگی به شرایط قبل از تقلیل ارزش پول و سیاست‌های تکمیلی همراه با آن دارد.
طبقه بندی JEL: E32,M21,Q17