بررسی نیاز‌های آموزشی زنبورداران استان لرستان در زمینه بازاریابی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مطبوعاتی پژوهش

2 مدرس گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 کارشناس مجله سبزینه

چکیده

توسعه توان بازاریابی پرورش دهندگان زنبور عسل یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعت زنبورداری است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی زنبورداران استان لرستان در زمینه بازاریابی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1200 نفر زنبوردار استان لرستان می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 85 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه تهران و کارشناسان امور دام جهاد کشاورزی استان لرستان تأیید گردید. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، تعداد 30 پرسشنامه در پیش آزمون تکمیل گردید و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب پایایی گویای مطلوب بودن آن می‏باشد (91/0= ?). نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شناخت بازار، مدیریت فروش و ارتباطات فروش، مهمترین نیازهای آموزشی بازاریابی زنبورداران را تشکیل می‌دهند. شناخت کانون‌های مصرف، شناخت مکان‌های بیان تقاضا و نیاز محصول، آگاهی از قیمت محصول در بازار‌های فرامحلی، برآورد قیمت مناسب در معاملات با حجم متفاوت و اقناع مشتری به پرداخت قیمت مناسب، 5 اولویت آموزشی پاسخگویان در زمینه بازاریابی محصولات تولیدی خود بوده است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین میزان نیاز‌ آموزشی زنبورداران در زمینه بازاریابی با برخی از متغیر‌های فردی چون میزان سواد و تعداد کندو‌ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.