بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی (مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین)

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشارزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

خشکسالی که به عنوان یکی از بلایای طبیعی شناخته شده است، طی سال های اخیر موجب بر هم خوردن تعادل اقلیمی و بروز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در کشور گردیده است. هدف کلی این تحقیق بررسی مهمترین عواملی است که در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی تأثیرگذار می باشند. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه گندمکاران شهرستان ورامین (2485=N) تشکیل می دهد که از این میان تعداد 334 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مشارکت اجتماعی، استفاده از خدمات مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی، کانال های ارتباطی و استفاده از خدمات شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی به ترتیب بیشترین تأثیر را در نوع مدیریت گندمکاران شهرستان ورامین در زمینه خشکسالی داشتند.