واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی )

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

این تحقیق به واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران در استان خراسان جنوبی می پردازد. تحقیق حاضر از روش شناسی توصیفی- همبستگی استفاده نموده و از لحاظ زمانی به فعالیت‌های ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در گلخانه‌ها در سال 1388 محدود است. جامعه آماری این تحقیق شامل گلخانه‌داران استان خراسان جنوبی است که بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان تعداد آنها بالغ بر 122 نفر می‌باشد. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از روش سرشماری استفاده گردیده است. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که دانش فنی گلخانه داران مورد مطالعه در سطح ضعیف می‌باشد و بین مشارکت اطلاعاتی بهره برداران گلخانه‌دار با محققان، مروجان و استادان دانشگاه‌ها و کشاورزان همکار و دانش فنی
بهره‌برداران با اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و همچنین‌، بین میزان دانش فنی بهره برداران گلخانه دار با میزان تحصیلات، سابقه فعالیت کشاورزی‌، سابقه فعالیت کشت گلخانه، سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و میزان تولید در واحد سطح محصولات گلخانه‌ای در سطح 95 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون برای تعیین معادله تخمین ویژگی‌های فردی وحرفه‌ای موثر بر دانش فنی
گلخانه‌داران نشان داد که متغیرهای تحصیلات، سابقه کشت گلخانه‌ای‌، سابقه کار کشاورزی و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به ترتیب به عنوان مهمترین متغیرهایی بودند که بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته دانش فنی گلخانه‌داران داشتند و حدود 39 درصد تغییرات واریانس این متغیر را تبیین نموده‌اند.