بررسی و تحلیل دانش کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهرستان دره‏شهر نسبت به مدیریت تلفیقی آفات

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و توسعه روستا، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این تحقیق با هدف کلی بررسی و تحلیل دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر نسبت به مدیریت تلفیقی آفات انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر به تعداد 97 نفر بودند. با استفاده از تمام شماری برای تمامی افراد پرسشنامه ارسال شد که از این تعداد 78 نفر از آن‏ها پرسشنامه‏ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه‏ای بود که روایی آن بر اساس نظرات و پیشنهادهای استادان گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تأیید گردید و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 78/0 به‏دست آمد. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSWin16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش اکثریت پاسخگویان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد متوسط بود. یافته‏های حاصل از مقایسه میانگین‏ها نشان داد که بین دانش پاسخگویان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات بر حسب رشته تحصیلی اختلاف معنی‏داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه بیانگر این است که 2/51 درصد از واریانس متغیر وابسته دانش نسبت به مدیریت تلفیقی آفات توسط متغیرهای سطح تحصیلات و سابقه‏کار تبیین می‏گردد.