شناسایی عوامل موثر بر واکنش رفتاری کشاورزان ذرت‌کار شهرستان کرمانشاه در برابر ریسک تولید

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی مطالعات اقتصادی - اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی، شناسایی عوامل موثر بر واکنش رفتاری کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه در برابر ریسک تولید بوده است، جامعه ی آماری مطالعه، زارعان ذرت کار شهرستان کرمانشاه بودند که در سال زراعی 89-88 به کشت ذرت پرداخته اند و دارای تجربه ی قبلی در کشت ذرت می باشند(3239 N=). حجم نمونه 340 نفر برآورد و از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل
داده‌ها با نرم افزار Spss و Amos 5 نشان داد که کشاورزان ذرت کار از لحاظ واکنش رفتاری در برابر ریسک تولید، ریسک گریز می باشند و این واکنش تحت تاثیر متغیرهای؛ سن، سطح تحصیلات، مالکیت و شرکت در کلاس های ترویجی است. در بین این متغیرها، سن دارای اثر بیشتری بر واکنش رفتاری کشاورزان در برابر ریسک تولید می باشد. به طوری که، با بالا رفتن سن، زارعان ریسک گریزتر می شوند. بررسی واکنش مدیریتی کشاورزان ذرت کار نیز نشان داد که 65 درصد از کشاورزان به مدیریت بحران معتقد هستند و بر این باورند که بایستی بعد از وقوع حادثه به فکر راه چاره افتاد.