بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی‌ زیر سد جیرفت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و مربی دانشگاه جیرفت

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

4 استادیار دانشگاه جیرفت

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی زیر سد جیرفت انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی آب‌بران شبکه آبیاری و زهکشی زیر سد جیرفت در شهرستان جیرفت بودند (2122=N) که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون (25 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالاتر از 75/0) به دست آمد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که در مجموع میزان مشارکت پاسخگویان مورد مطالعه در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی در سطح پایین و متوسط می‌باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که 7/68 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی را پنج متغیر میزان وابستگی به آب سد، مدت عضویت افراد در تشکل‌های آب‌بران، سطح تحصیلات، میزان رضایتمندی از طرح‌های آبیاری و زهکشی اجرا شده و سابقه فعالیت کشاورزی، تبیین می‌نمایند.