شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

روند افزایشی ضایعات محصولات کشاورزی یکی از چالش‌های فراروی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. سیاست‌مداران و اندیشمندان مجامع علمی جهان سوم درصدد برآمده‌اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره‌اندیشی کنند. هدف کلی این پژوهش که در سال 1387 انجام شده، شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان بود. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن شامل باغداران سیب در استان زنجان بود. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای با انتساب متناسب و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 200 باغدار تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از استادان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی زنجان تأیید و پایایی آن با استفاده از مطالعه راهنما (83/0=?) به‌ دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSSwin نسخه 5/11 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین عوامل ایجادکننده ضایعات شامل مدیریت ناصحیح پس از برداشت، عرضة مازاد، اقلیم، زیرساختی- برنامه‌ریزی، مدیریت داشت، مدیریت برداشت و ناکارآمدی سازمان‌ها بود، که در مجموع 9/78 درصد تغییرات ضایعات را تبیین کرد.