بررسی تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان برای گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران (کاربرد آزمون ناپارامتریک)

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه تغییرات ترجیحات خانوارهای ایرانی در مورد گوشت قرمز و گوشت مرغ در دوره زمانی 85-1353 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا یک الگوی برنامه‌ریزی خطی در چارچوب الگوی پیشنهادی Sakong و Hayes (1992) تدوین و تغییر در ترجیحات به صورت مقادیر تغییر در مصرف سرانه برای این دو نوع گوشت در طول سال‌های مورد مطالعه اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد که مقادیر مصرف سرانه برای برخی از سال‌ها در دوره مطالعه تغییراتی داشته است که قابل توجیه توسط تغیرات قیمت‌های نسبی نیست. اما از آنجا که تغییرات در ترجیحات نیز مداوم نیست نمی‌توان نتیجه گرفت که تغییرات دایمی در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی رخ داده باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، تغییر در ترجیحات برای گوشت مرغ در تمام طول دوره مثبت، ولی برای گوشت قرمز هم مثبت و هم منفی بوده است. مقدار تجمعی تغییرات ذائقه برای گوشت مرغ و گوشت قرمز در کل دوره به ترتیب 3/3 و 3/5 کیلوگرم بوده است.