بررسی رابطه مصرف انرژی، درآمد و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

بر خلاف مطالعاتی که به بررسی وجود و شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس
پرداخته‌اند، در مطالعه حاضر ارتباط علی مصرف انرژی (معادل نفت)، تولید گاز دی اکسید کربن، تولید ناخالص ملی، نیروی کار فعال اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت برای سال‌های 1355 تا 1387 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ایستایی داده‌های مورد بررسی، از مدل اقتصاد سنجی خود توضیح برداری (VAR) برای ارزیابی ارتباطات بین متغیر‌ها استفاده شد. نتایج علیت گرانجری نشان داد که مصرف انرژی و تولید ناخالص ملی علت انتشار گاز دی اکسید کربن می‌باشند و از سوی دیگر دوره واکنش آلودگی به مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها کوتاهتر می باشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد سهم انرژی در توضیح واریانس خطای پیش بینی دی اکسیدکربن نسبت به تولید ناخالص بیشتر می‌باشد. با کاهش مصرف انرژی (بر اثر اتخاذ سیاست‌هایی مثل قیمت‌گذاری یا سهمیه بندی سوخت) امکان کنترل آلودگی در ایران در مدت کوتاهتری امکان پذیر می باشد.