سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله اعتبار پرسشنامه کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. در واقع این پژوهش سطح قابلیت‌های کارآفرینی سازمانی ترویج را با استفاده از مدل معادلات ساختاری اندازه‌گیری می‌کند که شامل سه بعد نهفته یعنی نوآوری، پیشگامی و ریسک‌پذیری می شود. جامعه آماری 2882 نفر از کارشناسان و مروجان ترویج کشاورزی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و با روش فرمول کوکران به تعداد 303 نفر نمونه‌گیری شدند. برای تشخیص عاملهای سازه کارآفرینی سازمانی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که، سازه کارآفرینی سازمانی ترویج در زمینه توسعه پایدار کشاورزی شامل سه بعد نوآوری در زمینه توسعه پایدار کشاورزی، پیشگامی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و ریسک‌پذیری در زمینه توسعه پایدار کشاورزی می شود و مدیران ترویج می‌توانند با استفاده از این ابزار قابلیت‌های کارآفرینی سازمانی را در سازمان خود بهبود بخشند.