عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از آموزش های عملی کشاورزی ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به آموزش های عملی دانشکده انجام شد. جامعه آماری پژوهش 2032 نفر از دانشجویان سال های سوم و چهارم کارشناسی رشته های کشاورزی بود که از بین آن ها تعداد 335 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس ها بین 70/0 تا 84/0 محاسبه شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد. از نرم افزار SPSS و از طرح آماری رگرسیون چند گانه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های نشان داد که چهارده متغیر (1) تمایل به الزامی کردن درس پروژه، (2) مشارکت، (3) افزایش درس های آزمایشگاهی، (4) کیفیت آموزش های عملی، (5) تدوین مقررات آموزشی به منظور ایجاد تسهیلات برای بردن دانشجویان به روستاها، (6) استفاده از روش های نوین آموزش عملی، (7) تأمین امکانات لازم برای مراجعه به مراکز تحقیقاتی، (8) حمایت مالی از دانشجویان، (9) کسب آگاهی نسبت به کسب و کارهای روز، (10) استفاده از بروشورها و CD ها، (11) آموزش مربیان در خصوص کار با دستگاه های جدید، (12) شرکت در برنامه گردآوری" نمونه بذر"، (13) کاهش طول دوره کارآموزی، (14) بازدید دانشجویان از نظام های بهره برداری، به ترتیب دارای اثر بوده و 42/48 درصد تغییرات متغیر وابسته به رضایت از واحدهای عملی ارایه شده در دوره کارشناسی را بیان می کند.