برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفظ حیات وحش و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مرغ جیرفتی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه با رشد و توسعه جوامع انسانی، حیات وحش با خطر جدی انقراض مواجه شده است. به دلیل اهمیت نقش حیات وحش در اکوسیستم های طبیعی، لزوم حفظ آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، برآورد تمایل به پرداخت افراد به منظور حفظ حیات وحش به عنوان راهکاری جهت سنجش ارزش این منبع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین در این پژوهش تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت نسبت به حفظ پرنده جیرفتی به عنوان یک گونه بومی در خطر انقراض با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط در سال 1387 برآورد گردید. به این منظور پرسشنامه‌ای طراحی گردید و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از 191 خانوار این شهر جمع آوری شد. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، مدل لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، قیمت پیشنهادی و تعداد اعضای خانواده بر تمایل به پرداخت تاثیر منفی و متغیرهای میزان شناخت از پرنده، گرایش زیست محیطی، درآمد ماهانه و سطح تحصیل تاثیر مثبت دارند. همچنین میانگین تمایل به پرداخت سالانه خانوارهای شهر جیرفت به منظور حفاظت از مرغ جیرفتی 63557 ریال برآورد گردید.