تحلیل اثر فضای کسب ‌و کار بر اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات (مورد مطالعه: 31 استان‌ ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه کارآفرینی، واحد علی ­آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی ­آبادکتول، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت اشتغال و اثرپذیری آن از بهبود فضای کسب‌وکار، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیر بهبود فضای کسب‌وکار بر اشتغال مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. برای این منظور‌ در برآورد الگو در قالب الگوی پایه در سه سطح (کشاورزی، صنعت و خدمات) و دو سناریو در هر سطح از روش داده‌های تابلویی و داده‌های فصلی (1397:2-1395:3) 31 استان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر یک از بخش‌ها حاکی از آن است که در استان‌هایی که نرخ اشتغال بخش کشاورزی و یا صنعت و یا خدمات در آن‌ها بیش از سایر استان‌هاست؛ اثر سهولت کسب‌وکار بر نرخ اشتغالِ آن بخش مثبت می‌باشد. البته از نظر حساسیت، اشتغال بخش کشاورزی نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار، دارای کشش پایین و برابر با 34/0 است. یافته دیگر آن‌که، بر خلاف استان‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعه که بهبود فضای کسب‌وکار تأثیری بر نرخ اشتغال بخش کشاورزی ندارد؛ در استان‌های محروم این اثر مثبت و برابر با 1/0 است. همچنین اثرپذیری مثبت نرخ اشتغال بخش صنعت از بهبود فضای کسب‌وکار تنها برای استان‌های توسعه‌یافته با ضریب 87/0 مشاهده شده است. این در حالی است که در این گروه از استان‌ها بهبود فضای کسب‌وکار با اثری معکوس و برابر با منفی 03/0 بر نرخ اشتغال خدمات همراه بوده و در استان‌های درحال-توسعه و محروم اثر معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها


 1. Alizadeh, N. (2016). Developing and improving the business environment is a prerequisite for attracting foreign direct investment in achieving economic growth, Economic Magazine, No. 7 and 8, 33-51. (In Farsi)
 2. Anderson, J., & Gonzalez, A. (2012). Does doing business matter for foreign direct investment. Washington, DC: Te World Bank.
 3. Babaki, R., & Salimifar, M. (2015). The role of business environment and economic freedom on economic growth in selected countries by using panel data during 2004-2013. Journal of Economy and Regional Development, 21(8), 121-152. (In Farsi)
 4. Bailey, J. B., & Thomas, D. W. (2017). Regulating away competition: The effect of regulation on entrepreneurship and employment. Journal of Regulatory Economics52(3), 237-254.
 5. Bakhtiyari, S. & Shayesteh, A. (2012). Investigation of the of ease of doing business on economic growth in selected countries with emphasis on Iran, Financial Economics, 6(19), 175-204. (In Farsi)
 6. Bayraktar, N. (2013). Foreign direct investment and investment climate. Procedia Economics and Finance, 5, 83-92.
 7. Canare, T., Francisco, J. P., & Morales, J. F. (2019). Long-and short-run relationship between firm creation and the ease and cost of doing business, International Journal of the Economics of Business26(2), 249-275.
 8. Corcoran, A., & Gillanders, R. (2012). Foreign direct investment and the ease of doing business. Review of World Economics151(1), 103-126.
 9. Dehghan Shabani, Z., & Afarineshfar, S. (2015). The effects of doing business on foreign direct investment in Iran and selected countries. Iranian Journal of Economic research, 20(62), 1-30. (In Persian)
 10. Iran Statistics Center, Monitoring Plan of National Indicators of Iranian Business Environment. (In Farsi)
 11. Haidar, J. I. (2012). The impact of business regulatory reforms on economic growth. Journal of the Japanese and international economies26(3), 285-307.
 12. Hekmati Farid, S., Mohamad zadeh, Y., & Khazali, D. (2016). The impact of business regulatory reforms and intellectual property rights on economic growth in upper middle income countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(22), 130-119. (In Farsi)
 13. Jayasuriya, D. (2011). Improvements in the world bank's ease of doing business rankings: Do they translate into greater foreign direct investment inflows?, The World Bank.
 14. Jenkins, R. (2006). Globalization, FDI and employment in Viet Nam. Transnational corporations15(1), 115-142.
 15. Katoka, B., & Kwon, H. J. (2018). Business regulations and foreign direct Investment in Sub-Saharan Africa: Implications for regulatory reform. In Financing Sustainable Development in Africa (pp. 63-91).
 16. Mehrabani, F., Abdollahi, F., & Basirat, M. (2016). Considering the effects of doing business on economic growth for Iran, MENA and OECD countries by GMM method. The Macro and Strategic Policies, 4(13), 65-96. (In Farsi)
 17. Mosavi, S., Alambeigi, A., & Rezaee, A. (2016). Prediction of intention to entrepreneurial startup behavior among Agriscience students based on their employability’s dimensions, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4), 783-791. (In Farsi)
 18. Munemo, J. (2014). Business start-up regulations and the complementarity between foreign and domestic investment. Review of World Economics, 150(4), 745-761.
 19. Norbäck, P. J., Persson, L., & Douhan, R. (2014). Entrepreneurship policy and globalization. Journal of Development Economics, 110, 22-38.
 20. Shahnazi, R., & Dehghani Shabani, Z. (2009). Investigating the impact of business space on economic growth in selected countries, Journal of Economic Research, 11(42), 161-185. (In Farsi)
 21. Shirkavand, S. (2011). Investigating the effective factors on measuring and improving the business environment in Iran, Tehran Chamber of Commerce, Industries and Mines. (In Farsi)
 22. Sokhiei, E., Fahimifar, F., & Fahimifar, F. (2014). Monitoring the performance and ranking of provinces based on indicators of the Ministry of Economic Affairs and Finance. Economic Magazine, 15(11), 5-26. (In Farsi)

World Bank, (2018). Doing business, international bank for reconstruction and development