تأثیر تجارت خارجی بر رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای گروه D-8)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانش اموخته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی برای کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و رشد سایر بخش‌های یک اقتصاد بسیار مهم است. برای دستیابی به رشد سریع در بخش کشاورزی باید عوامل موثر بر رشد را شناخت. در سال‌های اخیر، اقتصاددانان بر اهمیت تجارت خارجی برای رشد تاکید کرده‌اند. این مطالعه، تأثیر تجارت خارجی را بر رشد بخش کشاورزی کشورهای گروه D-8 بررسی نمود. نتایج پژوهش می‌تواند برای برقراری سیاست‌های مشترک درون گروه مورد استفاده قرار گیرد. داده‌های مورد استفاده پژوهش برای بخش کشاورزی کشورهای D-8 در دوره 1983-2007 عمدتاً از فائو و بانک جهانی اخذ شدند. نتایج بر تأثیر مثبت و معنادار مثبت سرمایه فیزیکی و انسانی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای دی هشت تاکید می‌کند. همچنین، یافته­ها نشان داد، واردات باعث بهبود معنادار ارزش افزوده می‌گردد. علی‌رغم انتظار، صادرات تأثیر معناداری بر رشد کشاورزی ندارد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می‌گردد که کشورهای گروه D-8  از واردات به­عنوان کانالی برای انتقال فناوری، افزایش رقابت‌پذیری، تأمین کالاهای مکمل و دستیابی به نهاده‌ها استفاده نمایند. در بلندمدت بهتر است که این کشورها وابستگی به واردات را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. Ali, M., Memon, M. H., & Baig, W. S. (2008). Causal relationship between exports and agricultural GDP in Pakistan, (11845). Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11845/
 2. Ashrafzadeh, H., & Mehrgan, N. (2010). The Econometrics of Panel Data (2nd ed.). Tehran: Tehran University Press.
 3. Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. Wiley.
 4. Cervantes-Godoy, D., & Dewbre, J. (2010). Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction. OECD Publishing.
 5. Christiaensen, L. J., & Demery, L. (2007). Down to earth: Agriculture and poverty reduction in Africa. World Bank Publications.
 6. D-8 Organization for Economic Cooperation (2012). D-8 Website. Brief History of D8, Retrieved from http://www.developing8.org.
 7. Eicher, C. K., & Staatz, J. M. (1998). International agricultural development. JHU Press.
 8. Eslamlooian, K., Shafiei Sarvestani, M., & Jafari, M. (2010). The impact of trade openness on macroeconomic variables in Iranian economy (1961-2007). Iranian Journal of Economic Research, (43), 1–21. (In Farsi)
 9. FAO. (2012). FAO Website. Retrieved from http://faostat.fao.org/
 10. Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Trade, knowledge spillovers, and growth. European Economic Review, 35(2), 517–526.
 11. Isaksson, A. (2002). The Importance of Human Capital for the Trade-Growth Link. Working Paper.
 12. Karbasi, A., & Tavana, H. (2007). modeling the impact of macroeconomic and trade policies on Iranian agricultural sector. 6st Conference on Iranian Agriculture. Mashhad. (In Farsi)
 13. Katircioglu, S. T. (2008). The Impact of International Trade on Sectoral Growth of North Cyprus: Evidence From Cointegration and Causality Tests, 1977-2003. Review of Social, Economic and Business Studies, 9(10), 141–160.
 14. Ligon, E., & Sadoulet, E. (2007). Estimating the effects of aggregate agricultural growth on the distribution of expenditures. Available at SSRN 1769944.
 15. Lin, S. (2000). Foreign Trade and China’s Economic Development: A Time-Series Analysis. Journal of Economic Development, 25(1), 145–154.
 16. Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics, 22(1), 3–42.
 17. McCalla, A. F., & Nash, J. (2007). Reforming Agricultural Trade for Developing Countries: Key issues for a pro-development outcome of the Doha Round negotiations (Vol. 1). World Bank Publications.
 18. Mehrabi Bosharabadi, H., & Chizari, A. (2000). The examination of the relationship between added value and Iranian agriculture’s foreign trade. 3st Conference on Iranian Agriculture. Mashhad. (In Farsi)
 19. Mehrgan, N., & Sheikhi, A. (1996). The examination of effect of agricultural export on Iran’s agriculture sector. 1st Conference on Iranian Agriculture. (In Farsi)
 20. Mellor, J. W., & Ranade, C. (2002a). The impact of agricultural growth on employment in Rwanda: a three-sector model. Agricultural Policy Development Project-Research Report No.
 21. Mellor, J. W., & Ranade, C. G. (2002b). The Impact of Agricultural Growth on Employment in Egypt: A Three-Sector Model. Abt Associates.
 22. Miljkovic, D., & Shaik, S. (2010). The Impact of Trade Openness on Technical Efficiency in U.S. Agriculture. the Southern Agriculture Association Annual Meeting.
 23. Montalvo, J. G., & Ravallion, M. (2010). The pattern of growth and poverty reduction in China. Journal of Comparative Economics, 38(1), 2–16.
 24. Rahmani, M. (2005). The estimation of Iran’s trade potential in d8 group (D-8). Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), (36), 185–211. (In Farsi)
 25. Rahmani, M., Asghari, M., & Abedin, M. R. (2006). The Formation of a Regional Trade Bloc Among Selected Asian Countries and its Trade Impacts. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), (38), 213–236. (In Farsi)
 26. Ravinder, R., Teweldemedhin, M., & Van Schalkwyk, H. D. (2009). The Agricultural Industry And Economic Growth In South Africa–An Empirical Analysis. Review of Economic and Business Studies (REBS), (4), 43–57.
 27. Romer, P. M. (1989). Human capital and growth: theory and evidence. National Bureau of Economic Research.
 28. Safdari, M., & Motiei, R. (2011). Effect of Foreign Trade on Economic Growth in Iran. Economic Affairs, 56(2).
 29. Samadi, A. (2002). The examination of effect of export and export earning instability on economic growth in various economic sector. Iranian Journal of Agricultural Economics and development, 28(10).
 30. Shombe, N. H. (2008). Causality Relationships between Total Exports with Agricultural and Manufacturing GDP in Tanzania.
 31. Sinha, D., & Sinha, T. (2002). Openness, investment and economic growth in Asia. Indian Economic Journal, 49(4), 90–95.
 32. Torkamani, J., & Azinfar, Y. (2005). The effect of mechanization and export growth on labor employment in agriculture sector. Iranian Journal of Agriculture Science, 36(5), 1223–1231. (In Farsi)
 33. US Bureau of Labor Statistics. (2012). US Bureau of Labor Statistics. Retrieved from http://www.bls.gov
 34. World Bank. (2012). World Bank Website. Retrieved from http://data.worldbank.org.