تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

چکیده
هدف کلی تحقیق حاضر، تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران بود. این پژوهش به لحاظ ماهیت ترکیبی و از نوع طرح اکتشافی متوالی می‏باشد. جامعه آماری در بخش کیفی این پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده‏های کشاورزی بودند ابزار پژوهش سوالات باز بودند که روایی آن توسط متخصصان مرتبط تایید و برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق با 23 از اعضای هیات علمی استفاده شد، و جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‏های کشاورزی دولتی ایران است که تعداد آن‏ها برابر با 12925 نفر می‏باشند. که 288 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای(با انتساب متناسب) از پنج دانشکده کشاورزی(تهران، همدان، شیراز، خوزستان و زابل) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ( در بخش کمی)، پرسشنامه‏ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان ذیربط مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(93/0) تایید شد. بر اساس نتایج بخش کیفی: الگوی ارزش‏ها در چهار مقوله ارزش‏های اخلاقی(صداقت، جوانمردی، امانتداری، بردباری و تواضع)، ارزش‏های اجتماعی(اعتماد، بلند نظری، همکاری و کارگروهی، احترام متقابل، قدردانی و مسئولیت پذیری)، ارزش‏های فردی (اعتدال، نظم، دقت، پشتکار، ضابطه مداری و یادگیری مادام العمر) و ارزش‏های آکادمیک و تخصصی (کارآفرینی، خلاقیت، امنیت غذایی، احترام به فرهنگ روستا-کشاورز، عدالت جنسیتی و ارزش‏های پژوهشی کشاورزی) تقسیم بندی شد ند نتایج بخش کمی حاکی ازآن بود که بر اساس شاخص‏های برازش، ساختار کلی مدل پژوهش مورد تایید بوده و مدل حاصل از نتایج بخش کیفی پژوهش با واقعیت هم‏خوانی داشت.

واژه های کلیدی: ارزش‏ها، آموزش عالی کشاورزی، روش تحقیق آمیخته

کلیدواژه‌ها