تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

چکیده
هدف کلی تحقیق حاضر، تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران بود. این پژوهش به لحاظ ماهیت ترکیبی و از نوع طرح اکتشافی متوالی می‏باشد. جامعه آماری در بخش کیفی این پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده‏های کشاورزی بودند ابزار پژوهش سوالات باز بودند که روایی آن توسط متخصصان مرتبط تایید و برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق با 23 از اعضای هیات علمی استفاده شد، و جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‏های کشاورزی دولتی ایران است که تعداد آن‏ها برابر با 12925 نفر می‏باشند. که 288 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای(با انتساب متناسب) از پنج دانشکده کشاورزی(تهران، همدان، شیراز، خوزستان و زابل) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ( در بخش کمی)، پرسشنامه‏ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان ذیربط مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(93/0) تایید شد. بر اساس نتایج بخش کیفی: الگوی ارزش‏ها در چهار مقوله ارزش‏های اخلاقی(صداقت، جوانمردی، امانتداری، بردباری و تواضع)، ارزش‏های اجتماعی(اعتماد، بلند نظری، همکاری و کارگروهی، احترام متقابل، قدردانی و مسئولیت پذیری)، ارزش‏های فردی (اعتدال، نظم، دقت، پشتکار، ضابطه مداری و یادگیری مادام العمر) و ارزش‏های آکادمیک و تخصصی (کارآفرینی، خلاقیت، امنیت غذایی، احترام به فرهنگ روستا-کشاورز، عدالت جنسیتی و ارزش‏های پژوهشی کشاورزی) تقسیم بندی شد ند نتایج بخش کمی حاکی ازآن بود که بر اساس شاخص‏های برازش، ساختار کلی مدل پژوهش مورد تایید بوده و مدل حاصل از نتایج بخش کیفی پژوهش با واقعیت هم‏خوانی داشت.

واژه های کلیدی: ارزش‏ها، آموزش عالی کشاورزی، روش تحقیق آمیخته

کلیدواژه‌ها


 1. Abbaszadeh, N (1999). Value-Based Strategy in the Educational System, Journal of Management Knowledge, 12(47), 102-127. (In Farsi).
 2. Allport, G, W; Wernon, Ph, E; & Lindse, G. (1960). Study of Values. Boston: Houghton.
 3. Abdollahzadeh, GH; Barani, H; Najafinejad, A & Soltani, A. (2017). The Most Important issues of Agriculture and Natural Resources of Higher Education in Iran, Journal of Higher Education Letter, 9(36), 51-72. (In Farsi).
 4. Buchko, A. (2007). The Effect of leadership on Value-Based Management. Journal of leadersip and Organization Development, 28(1), pp36-50.
 5. Jardim, M & Junior, G (2017). Values in Students of Higher Education, Journal of Creative Education, 2(8), 1682-1693.
 6. Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H. & Mulder, M. (2010). Entrepreneurship Education in Iranian Higher Education: The Current State and Challenges. European Journal of Scientific Research. 48(1): 35-50. (In Farsi)
 7. Khanifar, H; Zarei, H & Hasanzadeh, M (2012). Presenting a Conceptual Model of Labor Values in the Framework of Islamic Value System, Journal of Organizational Culture Management, 2(1), 61-96. (In Farsi).
 8. Lockaby, J (1997).Teaching Values in Agricultural Education. A Phd Dissertation. Texas Tech University.
 9. Lee, J.K. (2017). Happiness and ethical values in higher education, ERIC Number: ED573755, online submission.
 10. Mohseni T, A; Ghazi Tabatabaei, M; Marjaei, H. (2010). The effect of scientific environment issues and challenges on academic socialization, Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(1), 45-67.
 11. Norouzi, A. (2010). A Comparative Study of the Value System of Principals and Teachers in Dashtestan, MSc thesis in Education Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology. University of Shiraz. (In Farsi).
 12. Paulsen MB, Smart JC (2016). Higher education: Handbook of Theory and Research. Springer.
 13. Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Value. New York: Free Press.
 14. Thomas, David R. (2006). A General Inductive Approach for Qualitative
 15. Data Analysis. American Journal of Evaluation. Vol27. No. 2
 16. Schwartz, S, H. (1992). Universal in Content and Structure of Values, Journal of Advances in Experimental Social Psychology, 24, 1-24.
 17. Schwartz, S. H (2001). Value Hierarchies Across Cultures, Journal of Cross-Cultural Psychology, 2(32), 268-290.

Vader J. (2006). Spiritual health: the next frontier. The European Journal of Public Health. 16, 442-455