واکاوی اثرات توان‌افزایی از طریق تأمین مالی خرد بر راه‌اندازی کسب و کار پایدار روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای مهم در جهت توسعه پایدار روستایی، توسعه خوداشتغالی در بین روستاییان است. توان‌افزایی با تقویت شرایط و عوامل، فرآیند راه‌اندازی کسب و کار را برای روستاییان تسهیل و روند توسعه روستایی را تسریع می­نماید. پژوهش حاضر، با هدف کلی واکاوی اثرات توان‌افزایی از طریق تامین مالی خرد بر راه‌اندازی کسب و کار پایدار روستایی در استان کرمان، شهرستان قلعه گنج و در دهستان سرخ قلعه مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی است. حجم نمونه با استفاده فرمول دنیل و روش نمونه­گیری تصادفی 518 نفر تخمین زده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه­ بود که روایی آن براساس نظر کارشناسان و متخصصان امر اصلاح و تایید شد و پایایی آن هم به وسیله ضریب آلفای کرونباخ در بخش ابعاد توانمندسازی (75/0=α) و در بخش راه­اندازی کسب و کار (92/0= α درصد) به دست آمد که نشان دهنده­ی قابلیت بالای ابزار برای جمع­آوری اطلاعات بود. برای انجام تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS25 و LISREL8.8 استفاده شده است. نتایج برازش عالی و مناسب مدل­ ساختاری تحقیق را تایید کرد. نتایج نشان داد ابعاد توانمندسازی بر تمایل به راه­اندازی کسب و کار با ضریب مسیر 72/0درصد تاثیر مثبت و معنی‌داری 64/8 t= داشت. ابعاد توانمندسازی دارای تاثیر مثبت، مستقیمی و معنی‌داری بر راه­اندازی کسب و کار است. در واقع نتایج نشان داد که ایجاد کسب و کارهای یاد شده می­تواند بخش مهمی از سیاست­های اشتغال­زایی را به خود اختصاص دهد و پاسخگوی مشکل بیکاری اجتماعات محلی مورد مطالعه باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alambaigi, A.; Jalilian, S,; Latifi, S. (2017). Effect of entrepreneurship characteristics on rural youths’ attitude and intention toward self-employment (Case study villages of West Islamabad County). Iranian Journal of Agricultural Ecconomics and Development Research. Volume 48, Issue 4, Winter 2018, Page 681-691 (In Farsi).
 2. Anabestani, AliAkbar; Sadeghloo, Tahereh; Moradi, Kebria (2018). An Analysis of the Role of Managing Entrepreneurial Projects in the Empowerment of Rural Women Case Study: The Occupation of Agricultural Trade System in Mahallat County. JOURNAL SPACE ECONOMY & RURAL DEVELOPMENT. seventh year, first issue (23rd series), spring 1397. Pages 219-203. (In Farsi) .
 3. Anderson, D. W., Krajewski, H. T., Goffin, R. D., & Jackson, D. N. (2008). A leadership self-efficacy taxonomy and its relation to effective leadership. The Leadership Quarterly. 19(5): 595–608.
 4. Chan, K.Y., Ho, R. M.-h.,.Chernyshenko, O.S, Bedford, O., Uy, M.A. & Gomulya, D. (2012). Entrepreneurship, professionalism, leadership: A framework and measure for understanding boundaryless careers. Journal of Vocational Behavior. 81(1):73-88.
 5. Chen, X., Yao, X. and Kotha, S. (2009). Entrepreneur passion and preparedness in business plan presentations: A persuasion analysis of venture capitalists’ funding decisions. Academy of Management Journal. 52(1): 199–214.
 6. Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Cengage learning.
 7. Dalborg, C. and Wincent, J. (2015). The idea is not enough: The role of self-efficacy in mediatingthe relationship between pull entrepreneurship and founder passion. International Small Business Journal:33(8) 974–984.
 8. Dudwick, N., Kuehnast,K., Nyhan Jones, V. and Woolcock, M. (2006). Analyzing social capital in context: A guide to using qualitative methods. World Bank Institute, Washington, D.C.
 9. Fatemi, I., H. Razeghi, M.R. Rezaei, L. Vahedi (2011), The importance of rural women empowerment in rural development,Advances in Environmental Biology, 5(9): 2989-2993. (In Farsi).
 10. Fayolle, A., Linan, F. and Moriano, J. A. (2014). Beyond entrepreneurial intentions: values andmotivations in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal: 10(1), 1-11.
 11. Fukuyama, Francis (2000). Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper Wp/00/74, April.
 12. Gloria, L. Sweida Rebecca, J. and Reichard, A. (2013). “Gender stereotyping effects on entrepreneurial self-efficacy and high-growth entrepreneurial intention”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (2), pp 296- 313.
 13. Hashemi, H.; Pour Aminzad, S. (2011). Evaluation of indicators and factors affecting the development of Entrepreneurship business in iran (case study of gilan province). First international conference. Management, innovation and entrepreneurship. Shiraz, 2011   January, 2011(In Farsi)..
 14. Hills, G.E. (1998). Variations in University Entrepreneurship Education: An Empirical Study of an Evolving Field. Journal of Business Venturing. 3: 109-122.
 15. Hoing, B. (2004). Entrepreneurship education: Toward a model of contingency- based business planning. Academy of Management Learning and Education, 3, 258-273.
 16. Islam, N., A. Ezaz,. J. Chew, B. D’Netto (2012), Determinants of empowerment of rural women in Bangladesh, World Journal of Management,Vol. 4. No.2. September 2012: 36 – 56.
 17. Jalilian, S.; Saadi, H. (2016), Investigation Effect of Socio– Economical Components on Rural Women’s Psychological Empowerment in Islamabad Qarb County. Volume 6, Issue 4, Winter 2016, Page 745-767(In Farsi)..
 18. Jalilian, S.; Saadi, H. (2016), The Role of Rural Women's Home Business and Empowerment on Family Economic Decision-making (Case study: Islam-Abad Qarb County). Volume 6, Issue 21, Spring 2016, Page 129-142(In Farsi)..
 19. Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H.J., and Mulder, M., (2012), Entrepreneurshipeducation in Iranian higher education: The current state and challenges.European Journal of Scientific Research, 48(1):  35-50.
 20. Kefela, G. (2011). “Implications of financial literacy in developing countries“. African Journal of Business Management, 5(9), 3699.
 21. Majedi, S. M., LahSayyazadeh, A. A. (2006). The relationship between the contextual variables, social capital and the satisfaction of life quality: the study of the relationship in the villages of fars province. Case study in the villages of Fars province. Journal of Village and Development. Year 9, Number 4, 91 - 136. (In Farsi)
 22. Mitchelmore, S. & Rowley, J.,(2010), Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and Development Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), pp. 92-111.
 23. Mitra, S. and Kundu, A. (2012). “Assessing empowerment through generation of social capital“, Journal of Business and Social Research, 6, PP 72-84.
 24. Mokhet, S.; Movarej, M.; Soorani, F.; Rajabian, F. (2013). Skills of Entrepreneurial Personality of Rural Youth of Gonbad-e-Kavous County. Iranian Journal of Agricultural Ecconomics And and Development Research. Volume 44, Issue 3, July 2014, Page 523-532(In Farsi)..
 25. Mollashahi, G.H. (2012). Investigate the role of micro-credit in empowering rural women: study micro credit fund for rural women. First International Conference on Rural Development, University of Sistan and Baluchistan. (In Farsi).
 26. Monfared, N. (2016). Survey of women,s cooperatives Establishment and investigating the problems of women in cooperatives (Case Study: Bushehr). Journal of Entrepreneurship in Agriculture Vol. 3(1), 17-23, 2016 (In Farsi)..
 27. Nik Raftar, T., (2011), The effect of personal and social competencies on theentrepreneurial personality (Case Study: Tosee Saderat Bank staff).Entrepreneurship Development, 4(14): 125-143. (In Farsi).
 28. Noda,  A.  (2010).  Continuing  professional  education  for  Japanese  government  officials  in  graduate  and  professional schools: A comparative study between the US and japan.Refrences (In Persian)
 29. Rezvani, M. R. (2004). Introduction to the planning of rural development in Iran, Tehran: Ghomes.  (In Farsi).
 30. Saadi, H.; Jalilian, S.; Yaghoubi Farani, A. (2014). The Influence of Home based Businesses on Rural Women's Social Empowerment. Volume 5, Issue 19, Autumn 2014, Page 85-107. (In Farsi)
 31. Saadi, H.; Shabanali Fami, H.; Latifi, S. (2012). An Assessment of the Economic and Social Ability of Female Rural Rug Makers (Case study: Hamedan Province). Volume 10, Issue 2, Summer 2012, Page 107-126.   (In Farsi). 
 32. Sadeghi, M. & Malekinia, E. (2011). Evaluating students in entrepreneurship environment and its relations to entrepreneurship intention. Journal of Research and Planning in Higher Education. 59: 69-89. (In Farsi).
 33. Saeidi Mehrabad, Mohammad; Mohtadi, Mohammad-Mahdi. (2009). Impact of Entrepreneurship Education on the Development of Entrepreneurial Behavior Case Study: Entrepreneurial Training Courses at the Ministry of Labor and Social Affairs. Volume 1, Issue 2 - Serial Number 550956, Winter 2009, Page 57-74.  (In Farsi).
 34. Safa, leila; Mangeli, nasrin (2016). The Effect of Entrepreneurial Self-Efficacy on Agricultural Students’ Entrepreneurial Intention at University of Zanjan. Quarterly Review of Farm Education Management. Volume 7, Issue 33, Summer 2015, Page 3-15.  (In Farsi).
 35. Sahami, S., Saraii, H., kaldi, A. R. (2011). Social Capital of Women and Their Value Orientation Toward Development. Social Welfare. 2011; 11 (42): 255-280.  (In Farsi).
 36. Savari, M.; Allah veisi, M. E.; Mirak zadeh, A. A. (2013). An Analyzing Students' Willingness to Initiate Small Businesses (Case Study: Agriculture and Natural Resources Graduate Students in Razi University, Kermanshah). Iranian Journal of Agricultural Ecconomics and Development Research. Volume 43, Issue 4, March 2013, Page 737-749 (In Farsi)..
 37. Schwaningeer,  M.  (2008).  Job  motivation  for  learning  and  development  as  predictors  of  support  for  chenge. organizational Transformation and social change, 5, 141-157.