آزمون جدایی‌پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار اقتصاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

چکیده

وجود جدایی­پذیری در تابع مطلوبیت مصرف­کنندگان شرط لازم و کافی برای بودجه­­بندی چند‌مرحله‌ای و جمعی­سازی سازگار کالاهاست که در آن مخارج با استفاده از شاخص­های قیمت بین گروه‌های خوراکی تخصیص داده می­شود و تخصیص درون­گروهی هم به طور مستقل از سایر گروه­ها صورت می­پذیرد. با توجه به بالا بودن سهم انواع گوشت (23 درصد مخارج خوراکی و آشامیدنی خانوار) در بودجه خانوار و نقش مهم تغذیه­ای گوشت در سلامتی افراد، در این مطالعه از تابع تقاضای روتردام برای تعیین الگوی مصرف کالاهای گوشتی در ایران استفاده شده است. در مطالعات تجربی تقاضا، از مفهوم تفکیک­پذیری جهت برآورد صحیح تابع تقاضا و محدود نمودن تعداد پارامترها استفاده می‌شود. برای این منظور از داده­های مربوط به شاخص قیمت و هزینه انواع گوشت­ها (دام، طیور، ماهی) بانک مرکزی طی سال­های 1396-1374 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون­های جدایی­پذیری این فرضیه را که مصرف­کنندگان ابتدا درآمد خود را بین 13 کالای گوشت به صورت سه گروه ( دام، طیور، ماهی) تخصیص داده و سپس عمل تخصیص درآمد بین انواع زیر رده­های گوشت که بر اساس گروه­بندی صورت گرفته را تایید می­نماید. همچنین، نتایج تخمین سیستم تقاضا نشان داد ﻫﻤـﻪ ﮔﺮوه­های ﻛـﺎﻻﻳﻲ، دارای کشش قیمتی  منفی هستند. در این میان کشش قیمتی گروه­های گوشت دام، طیور و گوشت ماهی به ترتیب برابر 89/0-، 59/0-، 77/0- می­باشند. پیشنهاد اساسی  پژوهش حاضر این است که پیش از هر گونه اقدامی در رویکرد سیستم تقاضا، باید آزمون­های تفکیک­پذیری ضعیف صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Agresti, A. (1990). Categorical data analysis, John Wiley and Sons, New York.
 2. Alboghdady, M.A., & Alashry, MK. (2010). The demand for meat in Egypt: An Almost Ideal estimation. African journal of Agricultural and Resources Economics, 4, 70-81.
 3. Ataei-Salot, K., & Mohammadi, H. (2017). Determining the Elasticity of Demand for Selected Food Products in Mazandaran Province Using the Almost Ideal Demand Equation System Model for AIDS, Case Study of White Meat, Fish and Red Meat. Journal of Agricultural Economics Research,10(3), 173-186. ( In Farsi).
 4. Barnett, W.A. (1984). On the Flexibility of the Rotterdam Model: A First Empirical Look. European Economic Review, 24, 285-89.
 5. Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2016. Results of household budget survey in urban areas of Iran, Department of Economic Statistics, Survey Household budget. (In Farsi).
 6. Central Bank of the Islamic Republic of Iran,2017. General Management of Economic Statistics, Results of Household Budget Survey in Urban Areas of Iran. (In Farsi).
  1. Eales, J.S & Wessells, C.R. (1999) Testing Separability of Japanese Demand for Meat and Fish Within Differential Demand Systems. Journal of Agricultural and Resource Economics, 24(1), 114-126.
  2. Eales, J.S., & unnevehr, L.J. (1988). Demand for Beef and chicken products: separability and structural change. Amer.Jn. Agr, 70, 521-535.
  3. Edgerton, D.L. (1997). Weak Separability and the Estimation of Elasticities in Multi-Stage Demand System. Amer.Jn. Agr, 76, 62-79.
  4. Edgerton, D.L., Assarsson, B., Hummelmose, A., Laurila, I.P., Rickertsen, K., & Vale, PH.  (1996). The econometrics of demand systems: with applications to food demand in the Nordic countries, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
   1. Erfani, A., Davoodi, P., & Sadeghi. F. (2017).  Grouping Monetary Assets in Iran Based on Nonparametric Analysis of Money Demand. Journal of Economics Research,  52(4), 879-904. (In Farsi).
 7. Falsafian, A., & Ghahramanzadeh, M. (2011). Selection of a Functional System for Meat Demand Analysis in Iran, Journal of Food Industry Research, 22(2), 176-187. (In Farsi)
 8. Food Outlook. (2015). BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS, from http://www.fao.org
 9. Ghahramanzadeh, M., & Rashid- Ghalam, M. (2015). Developing a Seasonal Price Forecasting Model for Meat Species in Iran: Application of the Periodic Autoregressive Model (PAR). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (ijaedr), 46(2), 469-480. (In Farsi).
 10. Ghahremanzadeh, M., Ansari, F., Falsafian, A., & Ferdosi, R. (2013). Measuring the Welfare Effects of Increasing Prices of Meat on Iranian Urban Households. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (ijaedr), 44(2), 201-209. (In Farsi).
 11. Goldman, S., & Uzawa, H. (1946). A Note on Separability in Demand Analysis. Econometrica, (32), 387-398.
 12. Gorman, W.M. (1959).  Separable Utility and Aggregation. Econometrica, 27, 469-481.
 13. Grace, S. (2008). The word According to GAPP: Nonparametric the Graduated degree program in Economics and the graduate faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements of the degree of doctor of philosophy. Professor William Barnett chairperson.
 14. Grace,.S (2008). “ The Word According to GARP : Nonparametric Test of Weak Separability and Its Monte Carlo Studies” , Submitted to the graduated degree program in Economics and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. Professor William Barnett Chairperson.
 15. Hicks, J.R. (1946). Value and capital. Edition, Oxford Univ. Press, London, 27(3), 469-481.
 16. Jafari, F., & Kohansal, M.R. (2006). Demand function of meat types in Iran. Conference of Agricultural Economics in Iran, 6th , University of Mashhad. Iran. (In Farsi).
 17. Jahrgasht, G.H. (1991). Demand for major food groups in Iran. M.Sc. Thesis, University of Tehra, Iran. ( In Farsi).
 18. Lee, L., Schulz-Ted, C., & Schroeder-Tian, X. (2011).  Using Weak Separability and Generalized Composite Commodity Theorem in Modeling Ground Beef Demand- Agricultural and Applied Economics Association’s 2011 AAEA & NAREA Joint Annual Meeting, Pittsburgh, Pennsylvania, 24-26.
 19. Leontief, W. (1946). Composite Commodities and the Problem of Index Numbers. Econometrica, 4, 439-459.
 20. Lewbel, A. (1996). Aggregation without separability: A generalized composite commodity theorem. American Economic Review, 86, 524-561.
 21. Mahmoodi, A., Jamaati. M., & Delavar, A. (2018). Investigating the Geographical Aggregation of Walnut Producing Provinces in Iran (Under Mean Scaling). Biennial Conference on Iranian Agricultural Economics, 11th. . (In Farsi).
 22. Mohammadrezaei, R. Assadollah-Pour., F. Rafiei., & Pish- Bahar, E. (2017). The Role of Lexicographic Characteristics in Fish Meat Consumers for Development and Commercialization of modern fishery products. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (ijaedr), 2-48 (3), 399-414. (In Farsi).
 23. Mohammadrezaei, R., Assadollahpoor, F., Rafiee, H., & Pishbahar, E. (2017). Role of Lexicographic Properties on Fish Consumers Regarding Development and Commercialization of New Fish Products. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(3), 399-414. (In Farsi).
 24. Molina, J.A. (1994). Food demand in spain: An application of the almost Ideal demand system. Amer.Jn. Econ,  45, 252-258.
 25. Moschini, D., more, D. l., & Green, R.D. (1994). Maintaining and testing separability in demand systems. Amer. Jn. Agr. Econ, 76, 61-73.
 26. Moschini, G., & Green, R. (1991). Separability in Demand Analysis: Untested Assumption or Tested Hypothesis, Paper presented at the S-216 Regional Committee symposium, Washington DC.
 27. Nayga, R.M., & capps, O. (1994). Test of weak separability in disaggregated Meat products. Amer. Jn. Agr, 79, 800-808.
 28. Nicol, C.J. (1991). The effects of expenditure aggregation on hyphothesis tests in consumer demand systems, Internat. Economic Review, 32, 405-416.
 29. Pishbahar, E., Ferdosi, R., & Assadollah-Pour., F.  (2019). Price Transmission in the Market of Chicken Meat: Autoregressive Switching Markov Models (MSAR). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (ijaedr), 2-50(1), 1-17. (In Farsi).
 30. Shabanzadeh, M., & Mahmoodi, A. (2016). Assessment of Fruit and Nut Gathering, Vegetables, Grains and Vegetable Products: Application of generalized compounding theory. Journal of Agricultural Economics and Development, 29(4), 345-358.  (In Farsi).
 31. Sono, M. (1961). The effect of price changes on the demand and supply of separable goods. International Economic Review, 2, 239-271.
 32. Swofford, 1.L., & Whitney, G.A. (1987). Nonparametric Tests of Utility Maximization and Weak Separability for Consumption, Leisure and Money. Rev. Econ. and Statist, 69, 458-64.
 33. Theil, H. (1971). Principles of Econometrics, North Holland, Amsterdam, p.102.
 34. Varian, H.R. (1983). Nonparametric Tests of Consumer Behavior. Rev. Econ. Stud, 50, 99-110.