دوره و شماره: 42-2، شماره 4 - شماره پیاپی 1127905، مهر 1391، صفحه 479-704 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران)