دوره و شماره: 42-2، شماره 3 - شماره پیاپی 884040، تیر 1391، صفحه 301-479 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

صفحه 357-366

10.22059/ijaedr.2012.24809

نگین فلاح حقیقی؛ احمد رضوانفر؛ خلیل کلانتری؛ سید مصطفی رضوی


شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

صفحه 379-388

10.22059/ijaedr.2012.24811

روح اله رضایی؛ سید محمود حسینی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علیمراد سرافرازی


بررسی نگرش‌های پا‌یداری در بین کشاورزان پنبه‌کار استان اصفهان

صفحه 423-431

10.22059/ijaedr.2012.24815

زهرا افشاری؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضایی مقدم؛ مسعود بیژنی