عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

تخریب زمین به علت فرسایش خاک یکی از جدی‌ترین مسایل اقتصادی و اکولوژیکی شناخته شده‌ای است که کشورهای آسیای جنوبی نظیر ایران با آن مواجه هستند. با وجود سرمایه‌گذاری بسیار زیادی که به خصوص در معرفی اقدامات مکانیکی حفاظت خاک صورت گرفته است، پذیرش این عملیات اندک بوده و میزان فرسایش خاک همچنان بالاست. در این مطالعه با استفاده از داده های مقطع زمانی از یک نمونه 178 نفری از زارعین دیمکار در شهرستان ایذه، عوامل عمده موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی کنترل فرسایش خاک شناسایی شدند. نتایج مدل‌های رگرسیونی لاجیت نشان داد که آگاهی از فرسایش خاک، اعتقاد به تاثیر اقدامات در کنترل فرسایش خاک، مساحت کل اراضی، شرکت در آموزش‌های مربوط به حفاظت خاک و نوع مالکیت اراضی به طور مثبت و معنی‌داری تصمیم کشاورزان برای پذیرش اقدامات حفاظتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در حالی که سن، تحصیلات، متوسط فاصله اراضی از محل سکونت و داشتن مشاغل غیرکشاورزی به عنوان عوامل منفی و معنی‌دار موثر بر تصمیم به پذیرش کشاورزان شناخته شدند. با توجه به نتایج، اموزش- های مربوط به حفاظت خاک که دانش فنی و آگاهی کشاورزان در خصوص اثرات فرسایش و اقدامات حفاظتی را افزایش می‌دهند، ضروری می‌باشند. افزایش کمک‌های مالی به عنوان یکی از سیاست‌های مهم در ترویج اقدامات مکانیکی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها