آسیب شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا همدان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه بو علی سینا

چکیده

هدف از آسیب‌شناسی یک مرکز آموزشی عبارت است از بررسی مشکلات و ناهنجاری‎های احتمالی که در بلند مدت می‌توانند موجب انحراف واحد آموزشی از اهداف پیش‌بینی شده و کاهش قدرت سازگاری آن با شرایط جامعه گردند. در این مطالعه 15 مرکز آموزش کشاورزی (فنی حرفه‌ای و کار و دانش) که در استان همدان فعالیت دارند آسیب‎شناسی شده‌اند. مهمترین اهداف تحقیق عبارت‌اند: 1- تحلیل نقاط ضعف، تهدیدها، نقاط قوت و فرصت‌های مراکز آموزش کشاورزی‌ 2- تدوین و تحلیل استراتژی‌هایی برای تقویت این مراکز با توجه به نتایج آسیب‌شناسی. جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیة دانش‌آموزانی که در مراکز آموزش کشاورزی (فنی حرفه‌ای و کاردانش) در سطح استان تحصیل می‌کنند ( 690 نفر). از این تعداد 120 نفر در مقاطع و رشته‌های مختلف از طریق نمونه‌گیری (تصادفی دو مرحله‌ای) انتخاب شده‌اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است، اما با توجه به ماهیت تحقیق در کنار پرسشنامه از تکنیک مصاحبه نیز استفاده شده است. دقت شاخص‌ها و گویه‌ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از دانش‌آموزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن برای بخش‌های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید و ارقام 6/75 تا 4/85 درصد به دست آمد که ارقام قابل قبولی است. در این مطالعه از تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد دسترسی به معلمان و کادر آموزشی علاقه‌مند مهمترین نقطه قوت، ناتوانی معلمان در انجام کار عملی در مزرعه و نبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در مزرعه و آزمایشگاه‌ها، مهمترین نقطه ضعف، وجود روحیة خود اشتغالی و حمایت‌های دولت مهمترین فرصت و عدم دسترسی به امکانات کافی برای شروع یک فعالیت کشاورزی مهمترین تهدید مراکز آموزش کشاورزی است. در ادامه مقاله چهار دسته استراتژی برای مقابله با تهدیدها و نقاط ضعف و تقویت فرصت‌ها و نقاط قوت ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها