عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کشاورزان استان کردستان از سیستم‌های آبیاری بارانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پیشوا

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

هدف تحقیق همبستگی حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کشاورزان از سیستم‎های آبیاری بارانی می‌باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای ساختارمند حاوی سؤالات بسته‌پاسخ بوده که روایی و پایایی آن تأیید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده این سیستم‌ها در استان کردستان است که حداقل، یک محصول را با استفاده از آنها تولید و برداشت کرده‌اند (297=N) که از این میان، تعداد 165 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و در نهایت 139 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (139=n). یافته‌های توصیفی تحقیق نشان می‌دهند که میزان رضایت‌مندی اکثریت کشاورزان (10/74 درصد یا 103 نفر) از این سیستم‌ها در سطح متوسط می‌باشد. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهند که بین سن، سابقه کشاورزی، تعداد قطعات سطح زیرکشت، تعداد قطعات سطح زیرکشت تحت پوشش سیستم، میزان طراحی مناسب و مهندسی سیستم، میزان حمایت‌های نهادی و پشتیبانی از نصب و نگهداری سیستم، و میزان حمایت‌های آموزشی- ترویجی بعد از نصب سیستم با میزان رضایت‌مندی کشاورزان رابطه معنی‌داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیرهای "میزان طراحی مناسب و مهندسی سیستم، میزان حمایت‌های آموزشی- ترویجی بعد از نصب، تعداد قطعات سطح زیرکشت و میزان حمایت‌های نهادی از نصب و نگهداری سیستم" توانایی تبیین 5/67 درصد از تغییرات میزان رضایت‌مندی کشاورزان از این سیستم‌ها را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها