تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از دوره کارآموزی در آموزش کشاورزی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از دوره‌های کارآموزی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل آن دسته از دانشجویان کشاورزی بوده است که در زمان انجام تحقیق دوره کارآموزی خود را گذرانده بودند (378N=). حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است (123n=) و از تکنیک نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای گزینش تصادفی نمونه‌ها بهره‌گرفته شده است. ابزار این تحقیق پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده که برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته است. روایی پرسشنامه بر پایه نظرات گروهی از کارشناسان و اعضای هیات علمی آموزش کشاورزی، تامین و پایایی آن نیز با محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ برای 30 پرسشنامه تکمیل شده در طی مطالعه راهنما محرز گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزارهای SPSS وEXCEL بهره گرفته شده است. بر اساس محاسبه نمره دستاورد کارآموزی و گروه‌بندی آن، دستاورد کارآموزی 73/15 درصد پاسخگویان در سطح پایین، 17/65 درصد در سطح متوسط و10/19 درصد در سطح بالا ارزیابی شده است. بر مبنای مقایسه میانگین‌ نمره دستاورد کارآموزی، تفاوت معنی‌داری بین پاسخگویان برحسب نوع انتخاب محل کارآموزی و شرکت / عدم شرکت در جلسه توجیهی و نیز مقطع تحصیلی وجود دارد. تحلیل عاملی دستاوردهای کارآموزی به سه عامل، "دستاوردهای آموزشی و یادگیری"، "توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای، شغلی و کارآفرینی" و "توسعه فردی" منجر شده است.

کلیدواژه‌ها