بررسی ارتباط درآمد و استفاده ازآب دربخش کشاورزی کشورهای جهان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات درآمد سرانه(تولید ناخالص داخلی سرانه) بر میزان برداشت سرانه آب دربخش کشاورزی کشورهای جهان است. برای این منظور فرضیه "منحنی زیست محیطی کوزنتس مبتنی برمنابع طبیعی" بااستفاده از داده های مقطعی 163کشورجهان آزمون شده است. نتایج این مقاله، فرضیه کوزنتس مبتنی بر منابع طبیعی در اقتصاد آب را تایید می کند. براین اساس رابطه U شکل وارون میان متغیرهای درآمد سرانه و برداشت سرانه آب دربخش کشاورزی تایید می شود. برمبنای تخمین ها "نقطه تغییر"رابطه درآمد-برداشت آب بخش کشاورزی" در مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه 739/339دلار بدست آمده است. یافته های این مقاله نشان می دهد از نظر برداشت سرانه، کشورایران دربین کشورهای جهان همواره جزء گروه کشورهای با شاخص کمیابی شدید آب وحتی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها