تحلیل عوامل مؤثر بر مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن را اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1837 N=)، تشکیل می‌دادند. تعداد 380 نفر با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان به عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت برای افزایش دقت نتایج، حجم نمونه به 404 نفر افزایش یافت. برای تعیین نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌‌ای بود که روایی صوری آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و صاحب‌نظران مربوطه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف با استفاده از مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (مهارت‌های حرفه‌ای= 82/0، فرهنگ سازمانی= 78/0 و زمینه‌های سازمانی - مدیریتی 92/0)، که نشان داد ابزار سنجش از پایایی مناسب برخوردار بود. نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین مدرک تحصیلی (فوق لیسانس و دکترا) و محل تحصیل (داخل و یا خارج از کشور) اعضای هیأت علمی از لحاظ مهارت‌های حرفه‌ای وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که چهار متغیر، زمینه‌های سازمانی- مدیریتی، فرهنگ سازمانی، سابقه تدریس در مجموع 4/57 درصد از واریانس مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها