شبیه سازی سیاست حمایتی پرداخت مستقیم در زیربخش زراعت (کاربرد رهیافت برنامه ریزی اثباتی و حداکثر آنتروپی)

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به آثار زیانبار اقتصادی، زیست محیطی و مالی سیاست پرداخت یارانه نهاده های شیمیایی و مغایرت آنها با قوانین سازمان تجارت جهانی ، اتخاذ سیاست جایگزینی مناسب ضرورتی انکارناپذیر است. در این مقاله سعی شده است تغییرات بازده برنامه ای، سطح تولید محصولات زراعی و مقادیر مصرف نهاده ها به دنبال حذف یارانه نهاده کود شیمیایی و اعمال سیاست پیشنهادی پرداخت مستقیم با استفاده از تلفیق دو رهیافت برنامه ریزی ریاضی اثباتی و حداکثر آنتروپی طی چهار سناریو شبیه سازی و تحلیل گردد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد جایگزینی سیاست پیشنهادی پرداخت مستقیم به جای سیاست پرداخت یارانه کود سبب کاهش مصرف این نهاده به میزان 17.38، 9.39 و 13.59 % در گروه های سه‌گانه زارعین خواهد شد. با توجه به اینکه یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سیاست فعلی پرداخت یارانه نهاده کود ناکارا می باشد، جایگزینی سیاست پیشنهادی پرداخت مستقیم به عنوان یک ابزار کارآمد در این زمینه به منظور افزایش کارایی اقتصادی و زیست محیطی این نهاده پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها