عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرنی

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی "تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‎های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان" بود. جامعه آماری این تحقیق را اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان (358N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 95 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب، انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان بررسی و تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (82/0 و 92/0). نتایج اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی نشان داد که "حمایت دولت از شرکت‌های خدمات مشاوره‌‌ای" و "برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های کارآفرینی" به‌ترتیب در بالاترین اولویت‌ها قرار گرفتند. برای شناسایی عامل‌های موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی از شش عامل مجزای آموزشی، حمایتی، ارتباطی، مدیریتی، مهارت کسب و کار و سیاستگزاری تشکیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها