بررسی انگیزه پیشرفت اعضای هیات علمی براساس ابعاد رضایت شغلی مورد: پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی انگیزه پیشرفت اعضای هیات علمی براساس ابعاد رضایت شغلی انجام گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضا هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران بودند که 65 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق از لحاظ روایی ظاهری و محتوایی براساس نظر تعدادی از اساتید صاحبنظر در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده‌ها بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS نسخه 5/11 انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که انگیزه پیشرفت با متغیرهایی چون ارتقا، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات رابطه معنی‌داری در سطح یک درصد و با تسهیلات و پاداش رابطه معنی‌داری در سطح پنج درصد دارد. هم‌چنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که با مدل آماری به دست آمده می‌توان از طریق متغیرهای مستقل حدود 61 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها