واکاوی موانع پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های شمال غرب کشور

نویسندگان

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی موانع پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‎های کشاورزی دانشگاه‌های شمال غرب کشور انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های شمال غرب کشور در چهار دانشگاه تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان بودند (268N=) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، 155 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت موانع پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی 86/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه اعضای هیات علمی مورد مطالعه موانع پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی در پنج عامل شناختی- آموزشی، فرهنگی، اطلاعاتی- ارتباطی، کمیت گرایی و ساختاری قرار می‌گیرند و در مجموع در حدود 32/69 درصد واریانس را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها