نگرش کشاورزان نسبت به آموزه های نوین کشاورزی: مطالعه شهرستان های مهریز و خاتم

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

چکیده

این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف کلی بررسی نگرش کشاورزان شهرستان های مهریز و خاتم نسبت به آموزه های نوین کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن انجام شد. جامعه آماری پژوهش کشاورزان بالای 20 سال دو شهرستان مهریز و خاتم بودند ( 22618N= ) که تعداد 281 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. بر اساس یافته ها میزان استفاده از نشریات تخصصی و میزان توجه به توصیه های مروجین و کارشناسان دارای بالاترین رابطه با نگرش کشاورزان نسبت به آموزه های جدید کشاورزی بود. 45 درصد از کشاورزان نگرش مثبتی به آموزه های نوین کشاورزی داشتند و 29 درصد از آن ها دارای نگرش منفی بودند. متغیرهای میزان توجه به توصیه های مروجین و کارشناسان کشاورزی، تمایل به ادامه تحصیل فرزندان، میزان استفاده از فناوری های نو در کشاورزی، میزان مطالعه نشریات تخصصی کشاورزی، میزان شرکت در برنامه های های ترویجی آموزشی، میزان مشارکت اعضای خانواده در تصمیم گیری های خانوادگی و زراعی و سن از عوامل مؤثر بر نوع نگرش کشاورزان نسبت به آموزه های نوین کشاورزی بودند که 44 درصد از تغییر پذیری نگرش کشاورزان را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها