تاثیر ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای بهنژادگران بر نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزیف دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای بهنژادگران بر روی نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی انجام شد. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه 95نفر از بهنژادگران استان تهران بودند که با استفاده از روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در نهایت76پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و اصلاح نباتات مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه آزمون پیشاهنگی انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بیش از نیمی از بهنژادگران (9/57درصد) نگرش موافقی نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی دارند. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد که ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای بهنژادگران از قبیل: جنسیت، وضعیت اشتغال، سمت سازمانی و رشته تحصیلی تاثیری بر روی نگرش بهنژادگران نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی ندارند ولی نوع سیستم‌ اجرای بهنژادی مشارکتی بر روی نگرش بهنژادگران موثر است. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد بین میزان آشنایی بهنژادگران با بهنژادی مشارکتی و نگرش‌ آنها نسبت به بکارگیری آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها