شناسایی ویژگی‌های آموزشگر کشاورزی اثربخش در نواحی روستایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی ویژگی های اثر بخش آموزشگر کشاورزی بود. اهدف ثانویه این تحقیق جمع بندی و طبقه بندی مجموع ویژگی های اثربخش در قالب محورهای خاص بود. این تحقیق به روش دلفی انجام شده است. روش دلفی یکی از راه های کسب دانش گروهی به منظور رسیدن به اجماع گروهی است. جامعه آماری این تحقیق را 22 نفر از متخصصان و کارشناسان موضوعی تشکیل دادند. در روش دلفی از نمونه گیری استفاده نمی شود بلکه پانل کارشناسان براساس تخصص موضوعی و تجربه حرفه ای بطور هدفمند انتخاب می شوند. این تحقیق در سه مرحله انجام شد که در نهایت 25 ویژگی توسط کارشناسان معرفی شدند. پس از حذف گویه هایی که کمتر از 80 درصد نسبت به آنها توافق جامع وجود داشت، 15 گویه بدست آمد که در سه طبقه مهارتهای ارتباطی، رفتار حرفه ای افراد، و ویژگی های شخصیتی تقسیم بندی گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشتر ویژگی های شناسایی شده توسط پانل کارشناسان در طبقه رفتار حرفه ای و ویژگی های شخصیتی افراد قرار داشتند که می توان از آن به عنوان شرط لازم جهت اثر بخش شدن فعالیت های یک آموزشگر کشاورزی نام برد.

کلیدواژه‌ها